Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TRÓJCA ŚWIĘTA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

U począt­ku wszel­kiej jed­no­ści mię­dzy­ludz­kiej znaj­du­je się naj­pierw jed­ność Trój­cy: Boga Ojca, któ­ry jest Miłu­ją­cym, Syna Boże­go, któ­ry jest Umi­ło­wa­nym i Ducha Świę­te­go, któ­ry jest Ich oso­bo­wą Miło­ścią. Nigdzie w Trój­cy Świę­tej nie dostrze­że­my jakiejś rysy, oddzie­le­nia czy roz­dzie­le­nia, ani takiej róż­ni­cy, któ­ra jed­no­cze­śnie nie nosi­ła­by w sobie zasa­dy połą­cze­nia i jed­no­ści. Wszyst­ko tu jest jed­no­ścią, zespo­le­niem i har­mo­nią w naj­wyż­szym i naj­pięk­niej­szym tego sło­wa zna­cze­niu. Tro­istość nie tyl­ko nie zno­si jed­no­ści i pro­sto­ty Boga, lecz jed­ność ta i pro­sto­ta o wie­le bar­dziej obja­wia się w peł­ni swo­jej mocy i wiel­ko­ści dopie­ro przez trój­je­dy­ność, przez abso­lut­ną zgo­dę i har­mo­nię, któ­re prze­ni­ka­ją i opa­no­wu­ją tro­istość w Bogu. Tutaj oka­zu­je się Trój­ca Świę­ta wła­śnie jako nader boga­ta i żywot­na jed­ność, zarów­no boga­ta w dzia­ła­niu, jak i w spo­czyn­ku, w udzie­la­niu się, jak i w samo­wy­star­czal­no­ści, w róż­no­rod­no­ści, jak i w pro­sto­cie, we wspól­no­to­wo­ści, jak i w nie­za­leż­no­ści. W tej­że Trój­cy, z miło­ści Ojca wszyst­ko się sta­ło, dzię­ki Syno­wi zosta­li­śmy obda­ro­wa­ni łaską, a Duch Świę­ty spra­wia, że to obda­ro­wa­nie osią­ga swój cel, jakim jest uświę­ce­nie czło­wie­ka i dopro­wa­dze­nie go do wiecz­nej wspól­no­ty z Ojcem.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Uro­czy­stość Trój­cy
Prze­naj­święt­szej, Poznań, plac Wol­no­ści, 27 V 2018 r.