Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (25)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus czę­sto nauczał o Kró­le­stwie Bożym w przy­po­wie­ściach: „Kró­le­stwo Boże… jest jak ziarn­ko gor­czy­cy; gdy się je wsie­wa w zie­mię, jest naj­mniej­sze ze wszyst­kich nasion na zie­mi. Lecz wsia­ne, wyra­sta i sta­je się więk­sze od innych jarzyn; wypusz­cza wiel­kie gałę­zie, tak że pta­ki powietrz­ne gnież­dżą się w jego cie­niu” (Mk 4,30–32). Życie ludz­kie skła­da się zazwy­czaj z drob­nych, codzien­nych spraw, czyn­no­ści, decy­zji. W życiu mał­żeń­skim i rodzin­nym jest podob­nie. Ale są też wiel­kie wyda­rze­nia: naro­dzi­ny, Chrzest dziec­ka, Pierw­sza Komu­nia Świę­ta, Bierz­mo­wa­nie, wybór szko­ły, decy­zja o wybo­rze powo­ła­nia. Nie­któ­re rodzi­ny cie­szą się świę­ce­nia­mi syna czy ślu­ba­mi cór­ki lub syna, któ­rzy wybra­li życie zakon­ne. Pan Jezus mówi o spra­wach codzien­nych porów­nu­jąc je do ziarn­ka gor­czy­cy (to ziarn­ko jest wiel­ko­ścią podob­ne do ziarn­ka maku). Z tego ziarn­ka wyra­sta kil­ku­me­tro­wy krzak. Rze­czy małe, drob­ne, nie decy­du­ją zazwy­czaj o rze­czach wiel­kich, ale powta­rza­ne umac­nia­ją to, co dobre lub osła­bia­ją czło­wie­ka, pro­wa­dząc go do przy­zwy­cza­je­nia do złe­go, a nawet do nało­gu. Do wiel­kie­go kłam­stwa, do wiel­kiej kra­dzie­ży, do zdra­dy, czy alko­ho­li­zmu zazwy­czaj czło­wiek docho­dzi lek­ce­wa­żąc drob­ne nie­uczci­wo­ści, drob­ne odej­ścia od posta­wy wier­no­ści. Obraz ziarn­ka gor­czy­cy może wie­le nauczyć rodzi­ców w dzie­dzi­nie wycho­wa­nia. Codzien­na modli­twa, bez dys­pen­so­wa­nia się, bo dziec­ko jest sen­ne. Msza św. w każ­dą nie­dzie­lę, przy­zwy­cza­ja­nie do mówie­nia praw­dy, do prze­pro­sze­nia Boga, rodzi­ców, rodzeń­stwa, kole­gów. Pan Jezus powie­dział: „Kto w małym jest wier­ny, ten i w wiel­kim wier­ny będzie,
a kto w małym jest nie­uczci­wy, ten i w wiel­kim nie­uczci­wy będzie” (Łk 16,10). Św. Paweł: „Wszy­scy… musi­my sta­nąć przed try­bu­na­łem Chry­stu­sa, aby każ­dy otrzy­mał zapła­tę za uczyn­ki doko­na­ne w cie­le, złe lub dobre” (2 Kor 5,10). „Czę­sto jed­no z mał­żon­ków nie potrze­bu­je roz­wią­za­nia swo­ich pro­ble­mów, ale bycia wysłu­cha­nym” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 137).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Roz­wa­żę, czym się róż­ni wier­ność w rze­czach małych a zbyt­nią dro­bia­zgo­wo­ścią, któ­ra znie­chę­ca.