Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
Ez 17,22–24; 2 Kor 5,6–10; Mk 4,26–34
PRZYPOWIEŚĆ O ZIARNKU GORCZYCY

Fot. www.pixabay.com

Jezus powie­dział do tłu­mów: Z kró­le­stwem Bożym dzie­je się tak, jak gdy­by ktoś nasie­nie wrzu­cił w zie­mię. Czy śpi, czy czu­wa, we dnie i w nocy nasie­nie kieł­ku­je i rośnie, on sam nie wie jak. Zie­mia sama z sie­bie wyda­je plon, naj­pierw źdźbło, potem kłos, a potem peł­ne ziar­no w kło­sie. A gdy stan zbo­ża na to pozwa­la, zaraz zapusz­cza sierp, bo pora już na żni­wo. Mówił jesz­cze: Z czym porów­na­my kró­le­stwo Boże lub w jakiej przy­po­wie­ści je przed­sta­wi­my? Jest ono jak ziarn­ko gor­czy­cy; gdy się je wsie­wa w zie­mię, jest naj­mniej­sze ze wszyst­kich nasion na zie­mi. Lecz wsia­ne, wyra­sta i sta­je się więk­sze od innych jarzyn; wypusz­cza wiel­kie gałę­zie, tak że pta­ki powietrz­ne gnież­dżą się w jego cie­niu. W wie­lu takich przy­po­wie­ściach gło­sił im naukę, o ile mogli ją zro­zu­mieć. A bez przy­po­wie­ści nie prze­ma­wiał do nich. Osob­no zaś obja­śniał wszyst­ko swo­im uczniom.
Ziarn­ko gor­czy­cy jest bar­dzo małe. Moż­na je zlek­ce­wa­żyć, zwy­czaj­nie nie zauwa­żyć, pozo­sta­wić jako nie­war­te uwa­gi. A jed­nak jest ziar­nem, któ­re nie­sie w sobie moc życia. Jeśli znaj­dzie wła­ści­we warun­ki, wyra­sta i zdu­mie­wa swo­im zasię­giem. I nie tyl­ko sta­je się zauwa­żal­ne – daje jesz­cze schro­nie­nie pta­kom. Tak czę­sto może być z dzia­ła­niem Boga. Może być nie­do­strze­gal­ne, moż­na je wie­lo­krot­nie zlek­ce­wa­żyć, uznać za pozba­wio­ne więk­sze­go zna­cze­nia. Bo aku­rat podzi­wia­my wiel­kie suk­ce­sy tych, co zaj­mu­ją pierw­sze stro­ny i są na szczy­cie ran­kin­gu odwie­dza­nych stron. Czas zwe­ry­fi­ku­je wszyst­ko: ludz­kie osią­gnię­cia z cza­sem zwie­trze­ją, kró­le­stwo Boże uka­że swą wiel­kość i swe osta­tecz­ne pięk­no. Oby­śmy w jego gałę­ziach zna­leź­li trwa­łe schro­nie­nie.

(rs)