Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WSZYSTKO DLA BOGA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

„Idź­cie i gło­ście: Bli­skie już jest kró­le­stwo nie­bie­skie”. Kościół od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia gło­si nie­stru­dze­nie Dobrą Nowi­nę poprzez praw­dę i czy­ny świad­ków wia­ry. Świę­ty Bar­na­ba, któ­re­go litur­gicz­ne wspo­mnie­nie obcho­dzo­ne jest w dniu dzi­siej­szym, był otwar­ty na to, co Duch Świę­ty mówił do Kościo­ła, a przez swo­ją męczeń­ską śmierć na Cyprze osta­tecz­nie połą­czył swo­je życie z Chry­stu­sem. Był czło­wie­kiem wia­ry, dzię­ki otwar­ciu na Ducha Świę­te­go, coraz bar­dziej prze­ży­wa­ją­cym swo­ją bli­skość z Bogiem w Trój­cy Świę­tej Jedy­nym. Podob­ną otwar­tość na dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go pre­zen­to­wa­ła zało­ży­ciel­ka Zgro­ma­dze­nia Córek Bożej Miło­ści – Mat­ka Fran­cisz­ka Lech­ner. Kie­ru­nek jej dzia­łal­no­ści wyra­żał się w haśle: „Wszyst­ko dla Boga, dla bied­nych, dla nasze­go Zgro­ma­dze­nia”. Sio­stry szcze­gól­ną czcią ota­cza­ją Ser­ce Pana Jezu­sa i Jego obec­ność w Eucha­ry­stii. Miłość Boża przy­ję­ła postać czło­wie­ka (…) Jezus stał się czło­wie­kiem, podob­nym do nas we wszyst­kim oprócz grze­chu i obja­wiał nam swe Ser­ce – to zna­czy miłość, któ­ra wła­śnie w ser­cu znaj­do­wa­ła swój naj­bar­dziej głę­bo­ki sym­bol i urze­czy­wist­nie­nie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas dzięk­czyn­nej Eucha­ry­stii, spra­wo­wa­nej w kapli­cy Domu Pro­win­cjal­ne­go Córek Bożej Miło­ści z oka­zji 150-lecia ist­nie­nia zgro­ma­dze­nia, Kra­ków, 11 VI 2018 r.