Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JEDNOŚĆ Z BOGIEM

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Tajem­ni­ca Trój­cy Świę­tej dla oso­bi­ste­go życia chrze­ści­ja­ni­na uczy przede wszyst­kim komu­nii, jed­no­ści, wspól­no­ty z Bogiem i ludź­mi. Jed­ność z Bogiem i mię­dzy ludź­mi są ze sobą zawsze ści­śle powią­za­ne. Gdzie burzy się jed­ność z Bogiem (Ojcem, Synem i Duchem Świę­tym), tam burzy się tak­że źró­dło komu­nii mię­dzy nami, a gdzie nie żyje się jed­no­ścią, gdzie nie żyje się komu­nią mię­dzy brać­mi, tam tak­że komu­nia z Bogiem w Trój­cy nie jest żywa ani praw­dzi­wa. Jed­ność z Bogiem jest praw­dzi­wie lekar­stwem na samot­ność, któ­ra zagra­ża dzi­siaj wszyst­kim. Cała Euro­pa prze­szła po woj­nie rewo­lu­cje wyzwa­la­nia się z wszel­kich wię­zów, któ­re uzna­no za krę­pu­ją­ce. Pozo­stał czło­wiek ogo­ło­co­ny ze wszyst­kie­go. (…) War­to pamię­tać o sta­łej obec­no­ści zmar­twych­wsta­łe­go Chry­stu­sa wśród swo­ich uczniów w Oso­bie Ducha. Obec­ność ta nigdy się nie skoń­czy. Rysa­mi cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi Die­ce­zji Sie­dlec­kiej w cią­gu wie­ków było miej­sce spo­tka­nia się odmien­nych kul­tur i reli­gii. Z tego zro­dzi­ły się dzie­je kon­fron­ta­cji z car­ską Rosją, męczeń­stwo uni­tów, prze­śla­do­wa­nie tutej­szych bisku­pów i ducho­wień­stwa oraz wier­nych
świec­kich, ale i zna­mien­ne ich powta­rza­ją­ce się cechy, takie jak opie­ka nad bied­ny­mi i apo­stol­stwo trzeź­wo­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nej w Kole­gia­cie Świę­tej Trój­cy w Jano­wie Pod­la­skim, któ­rej nada­no tytuł bazy­li­ki mniej­szej, 7 VI 2018 r.