Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POWRÓT DO MATKI KRÓLUJĄCEJ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Jan Paweł II pod­czas pierw­szej piel­grzym­ki do Ojczy­zny w 1979 roku roz­wi­jał myśl, że czło­wie­ka nie tyl­ko nie moż­na rozu­mieć bez Chry­stu­sa, ale tak­że bez odnie­sie­nia do naro­du, z któ­re­go wyra­sta. Jak­że to jest waż­ne tak­że dzi­siaj, kie­dy tyle ostat­nio czyni­ło się i dalej w nie­któ­rych śro­do­wi­skach usi­łu­je się czy­nić, by ośmie­szać patrio­tyzm, by przed­sta­wiać miłość do Ojczy­zny jako nie­mal zbrod­ni­czy nacjo­na­lizm, żeby wykre­ślać naszą histo­rycz­ną pamięć, a prze­cież naród bez pamię­ci żyć nie może. A Kościół, któ­ry ma w naszej Ojczyź­nie korze­nie zapusz­czo­ne 1052 lata temu, wier­ny temu do cze­go został posła­ny, gło­si Ewan­ge­lię Chry­stu­so­wą o wol­ności i miło­ści temu naro­do­wi nie­prze­rwa­nie, w porę i nie w porę, i nie może tej posłu­gi naro­do­wi nie odda­wać. To jego świę­ty obowią­zek, wyra­sta­ją­cy z tego, co sta­no­wi o spe­cy­fi­ce pol­skiej duszy. (…)
I nie wol­no nam dopu­ścić do tego, żeby ktoś chciał przekreś­lić kształt naszej duszy, a z naszych serc wyrwać to szcze­gól­ne dzie­dzic­two miło­ści Boga, Ojczy­zny, Kościo­ła i naro­du. I stąd tak koniecz­ny powrót do Mat­ki kró­lu­ją­cej w tylu sank­tu­ariach naszej Ojczy­zny.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Świę­to­gór­skiej Róży Duchow­nej w Gosty­niu, z oka­zji 350-lecia fun­da­cji Kon­gre­ga­cji Ora­to­rium św. Fili­pa Neri w Pol­sce oraz 90-lecia koro­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Wiel­ko­pol­ski, 17 VI 2018 r.