Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POWRÓT DO MATKI KRÓLUJĄCEJ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku rozwijał myśl, że człowieka nie tylko nie można rozu­mieć bez Chrystusa, ale także bez odniesienia do narodu, z którego wyrasta. Jakże to jest ważne także dzisiaj, kiedy tyle ostatnio czyni­ło się i dalej w niektórych środowiskach usiłuje się czynić, by ośmie­szać patriotyzm, by przedstawiać miłość do Ojczyzny jako niemal zbrodniczy nacjonalizm, żeby wykreślać naszą historyczną pamięć, a przecież naród bez pamięci żyć nie może. A Kościół, który ma w naszej Ojczyźnie korzenie zapuszczone 1052 lata temu, wierny temu do czego został posłany, głosi Ewangelię Chrystusową o wol­ności i miłości temu narodowi nieprzerwanie, w porę i nie w porę, i nie może tej posługi narodowi nie oddawać. To jego święty obowią­zek, wyrastający z tego, co stanowi o specyfice polskiej duszy. (…)
I nie wolno nam dopuścić do tego, żeby ktoś chciał przekreś­lić kształt naszej duszy, a z naszych serc wyrwać to szczególne dziedzictwo miłości Boga, Ojczyzny, Kościoła i narodu. I stąd tak konieczny powrót do Matki królującej w tylu sanktuariach naszej Ojczyzny.

Fragment homilii wygłoszonej w Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu, z okazji 350-lecia fundacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce oraz 90-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Wielkopolski, 17 VI 2018 r.