Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JAK ZIARNO GORCZYCY

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Dru­ga z dzi­siej­szych przy­po­wie­ści przy­rów­nu­je kró­le­stwo Boże do ziarn­ka gor­czy­cy: „Jest ono jak ziarn­ko gor­czy­cy; gdy się je wsie­wa w zie­mię, jest naj­mniej­sze ze wszyst­kich nasion na zie­mi. Lecz wsia­ne wyra­sta i sta­je się więk­sze od jarzyn; wypusz­cza wiel­kie gałę­zie, tak że pta­ki powietrz­ne gnież­dżą się w jego cie­niu”. Gor­czy­ca (gr. sina­pi) to rośli­na, któ­rej nasio­na są przy­sło­wio­wo małe, lecz wyra­sta z nich duży krzew, zdol­ny osią­gnąć w cią­gu jed­ne­go roku nawet 3 do 5 metrów wyso­ko­ści. Ziar­no gor­czy­cy i wyro­sły z nie­go krzew jest nie­zwy­kle odpor­ny na trud­ne warun­ki i roz­wi­ja się w szyb­kim tem­pie, zaj­mu­jąc szyb­ko ogrom­ne poła­cie tere­nu. Dzię­ki temu porów­na­niu Jezus uczy nas, że kró­le­stwo Boże posia­da nie­zwy­kłą zdol­ność do ogrom­ne­go roz­wo­ju, szcze­gól­nie w nie­sprzy­ja­ją­cych warun­kach. Ma ono swój począ­tek w czymś tak nie­po­zor­nym, jak gło­sze­nie Ewan­ge­lii, lecz ener­gia zawar­ta w keryg­ma­cie o Jezu­sie ukrzy­żo­wa­nym i zmar­twych­wsta­łym jest tak potęż­na, że dzię­ki niej pano­wa­nie dobra może roz­prze­strze­nić się na wszyst­kie naro­dy zie­mi.
Jezu­so­wa przy­po­wieść o ziar­nie gor­czy­cy zaczę­ła się reali­zo­wać od dnia Pięć­dzie­siąt­ni­cy, gdy przez Pio­tra wia­rę i chrzest przy­ję­ło trzy tysią­ce ludzi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w koście­le pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, z oka­zji 800-lecia