Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (27)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Cór­ko, two­ja wia­ra cię oca­li­ła, idź w poko­ju i bądź uzdro­wio­na ze swej dole­gli­wo­ści” (Mk 5,34) — te sło­wa powie­dział Pan Jezus kobie­cie, któ­ra od dwu­na­stu lat cier­pia­ła na krwo­tok. Peł­na bojaź­ni, ale tak­że nadziei, dotknę­ła się płasz­cza Jezu­so­we­go. Mówi­ła sobie: „Żebym się choć Jego płasz­cza dotknę­ła, a będę zdro­wa” (Mk 5,28).
To uzdro­wie­nie, litość oka­za­na przez Pana Jezu­sa i peł­na ufno­ści wia­ra cho­rej kobie­ty są świa­tłem dla każ­de­go czło­wie­ka i każ­dej rodzi­ny bory­ka­ją­cej się z róż­ny­mi kło­po­ta­mi, prze­ciw­no­ścia­mi, cier­pie­nia­mi.
Jest łaską to, że szu­ka­my pomo­cy u Pana Jezu­sa. Chce­my się „dotknąć Jego płasz­cza” — przez modli­twę, peł­ną poko­ry myśl, czyn miło­ści, prze­ba­cze­nia wobec bliź­nich.
Podob­nym świa­tłem może być dla nas, dla rodzi­ny, wskrze­sze­nie cór­ki Jaira. Prze­ło­żo­ny syna­go­gi upadł do nóg Pana Jezu­sa i pro­sił: „Moja córecz­ka dogo­ry­wa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby oca­la­ła i żyła” (Mk 5,23). Kie­dy Pan Jezus był w dro­dze do domu Jaira, donie­sio­no mu, że cór­ka umar­ła. Pan Jezus powie­dział Jairo­wi: „Nie bój się, wierz tyl­ko” (Mk 5,36).
Róż­ne sytu­acje w życiu mał­żeń­skim i rodzin­nym spra­wia­ją, że ser­ce ogar­nia lęk i zwąt­pie­nie. Potrzeb­ne są sło­wa Pana Jezu­sa: „Nie bój się, wierz tyl­ko”. Pan Jezus ująw­szy dziew­czyn­kę za rękę, rzekł: „Tali­tha kum, to zna­czy: Dziew­czyn­ko, mówię ci, wstań” (Mk 5,41).
Pan Jezus uczy­nił cud, wskrze­sił dziew­czyn­kę. Tam gdzie jest poko­ra i ufna proś­ba, zaufa­nie Boże­mu miło­sier­dziu, mają miej­sce podob­ne cuda: to, co wyda­je się prze­gra­ne, zaczy­na zwy­cię­żać. Ufność otwie­ra nas na Bożą łaskę.
„Głów­ny wkład do dusz­pa­ster­stwa rodzin wno­szo­ny jest przez para­fię, będą­cą rodzi­ną rodzin” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia — „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 202).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Na począt­ku waka­cji potrzeb­ne są decy­zje doty­czą­ce mał­żeństw, rodzin, dzie­ci — co uczy­nić, by pra­ca i odpo­czy­nek zbli­ża­ły, a nie odda­la­ły od Boga?