Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRZYGOTOWAŁ DROGĘ DLA PANA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Naro­dze­nie św. Jana Chrzci­cie­la było nie­zwy­kłe nie tyl­ko dla Elż­bie­ty i Zacha­ria­sza, ale rów­nież dla wszyst­kich zna­jo­mych i krew­nych. Dla Boga nie było nic nie­moż­li­we­go, by mógł począć i naro­dzić się Jan Chrzci­ciel. Dla Boga nie było nic nie­moż­li­we­go tak­że wte­dy, kie­dy Dzie­wi­ca Mary­ja mia­ła się stać mat­ką Boże­go Syna, któ­ry przy­szedł na świat dla nasze­go zba­wie­nia. Jan Chrzci­ciel doj­rze­wał do swo­jej misji na pusty­ni. Żył asce­tycz­nie, nosił wiel­błą­dzią skó­rę i żywił się leśnym mio­dem. Wzy­wał do poku­ty, nawró­ce­nia i chrztu, aby Mesjasz był nale­ży­cie przy­ję­ty przez wszyst­kich. Był tym, któ­ry miał przy­go­to­wać dro­gę dla Pana, (…) doma­gał się wier­no­ści Boże­mu przy­mie­rzu i zacho­wy­wa­nia przy­ka­zań Deka­lo­gu. Śmierć Jana i jego wier­ność praw­dzie była zapo­wie­dzią męki i cier­pie­nia Chry­stu­sa. (…) Chrze­ści­ja­nin to oso­ba, któ­ra odpo­wia­da swo­ją wier­ną miło­ścią na Bożą miłość. Dzie­je Kościo­ła budo­wa­ne są na świa­dec­twie wia­ry wszyst­kich wie­rzą­cych i na opar­ciu swo­je­go czło­wie­czeń­stwa na Bogu. O tym wspa­nia­łym sty­lu życia mówią zawie­szo­ne na Waszych pier­siach krzy­że. (…) Jest to dla nas znak, że pój­dzie­cie z nimi wszę­dzie tam, gdzie popro­wa­dzi Was życie i że będą Waszy­mi szcze­gól­ny­mi towa­rzy­sza­mi dro­gi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej do mło­dzie­ży pod­czas Bierz­mo­wa­nia, Kra­ków – Wola Justow­ska, 24 VI 2018 r.