Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NOWY SYSTEM WARTOŚCI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Doszło do odwró­ce­nia sys­te­mu war­to­ści. Kul­tu­rę wyrze­cze­nia oraz ide­ały ma zastą­pić kul­tu­ra natych­mia­sto­we­go speł­nie­nia i przy­jem­no­ści. Wol­ność ma odtąd ozna­czać wyłącz­nie oswo­bo­dze­nie się od naka­zów i norm, skut­kiem cze­go ma nastą­pić zda­nie się czło­wie­ka na wła­dzę jego popę­dów, któ­re będą nim rzą­dzić, redu­ku­jąc go do sta­nu zwie­rzę­ce­go. Tym razem narzę­dziem do osią­gnię­cia tego celu nie jest już
tra­dy­cyj­ny ter­ror, ale jego mięk­ki odpo­wied­nik, czy­li coraz szczel­niej­szy sys­tem praw­ny sto­ją­cy na stra­ży ide­olo­gii oraz prze­moc sym­bo­licz­na, upra­wia­na przez media i ośrod­ki opi­nio­twór­cze.
Euro­pa sta­je się miej­scem mięk­kiej wer­sji tota­li­ta­ry­zmu. Ta ide­olo­gicz­nie zorien­to­wa­na kontr­kul­tu­ra zdo­mi­no­wa­ła ośrod­ki opi­nio­twór­cze, media i uni­wer­sy­te­ty. To ona ufor­mo­wa­ła nowe eli­ty, czy­li sko­lo­ni­zo­wa­ła rów­nież poli­ty­kę. Ide­olo­gia sta­ła
się świec­kim ersat­zem reli­gii, mają­cym odpo­wia­dać na wszyst­kie zasad­ni­cze pyta­nia czło­wie­ka i pro­jek­tu­ją­cym jego ziem­skie zba­wie­nie. Nie­ste­ty, wraz z zała­my­wa­niem się tra­dy­cyj­ne­go porząd­ku oso­ba ludz­ka utra­ci­ła swo­ją pew­ność, a stres zwią­za­ny
z poczu­ciem przy­god­no­ści ist­nie­nia, bra­ku sen­su ist­nie­nia oraz samot­ność sta­ły się coraz bar­dziej doj­mu­ją­ce i widocz­ne.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w uro­czy­stość Naro­dze­nia
św. Jana Chrzci­cie­la, Kate­dra Poznań­ska, 24 VI 2018 r.