Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W CHWALE OŁTARZY

ORĘDOWNIK PRZED TRONEM BOŻYM

JÓZEF S. PELCZAR, KSIĄDZ, PROFESOR, BISKUP PRZEMYSKI, ŚWIĘTY – ZOSTAŁ WYNIESIONY DO CHWAŁY OŁTARZY PRZEZ JANA PAWŁA II. ZASŁYNĄŁ JAKO PISARZ, KAZNODZIEJA I SPOŁECZNIK. 2 CZERWCA 1991 R., PODCZAS IV PIELGRZYMKI DO OJCZYZNY, MIAŁA MIEJSCERZESZOWIE BEATYFIKACJA ZAŁOŻYCIELA SŁNSJ, A JEGO KANONIZACJĘ ŚWIĘTOWANO W RZYMIE 18 MAJA 2003.
HEROICZNIE REALIZOWAŁ SWOJE CHRZEŚCIJAŃSKIE POWOŁANIE
Biskup prze­my­ski Józef S. Pel­czar wła­sne życie sta­rał się pro­wa­dzić tak, jak je przed­sta­wił w swo­im naj­waż­niej­szym dzie­le – Życiu duchow­nym czy­li dosko­na­ło­ści chrze­ści­jań­skiej.
Dużą pomo­cą w roz­po­zna­niu ducho­we­go pro­fi­lu obec­ne­go Świę­te­go Kościo­ła powszech­ne­go były jego akcje nauko­wo-kazno­dziej­skie, cha­ry­ta­tyw­no-spo­łecz­ne, paster­sko-apo­stol­skie, a tak­że licz­ne dzie­ła, zwłasz­cza o cha­rak­te­rze reli­gij­no- asce­tycz­nym. Cenił sobie tę waż­ną spu­ści­znę pisar­ską i wiel­kie dzie­ło życia ordy­na­riu­sza prze­my­skie­go ks. kard. Karol Woj­ty­ła – Jan Paweł II. Zgro­ma­dze­nie SłNSJ, powsta­łe w 1894 r. w Kra­ko­wie, dzię­ki jego usil­nym dąże­niom i wytę­żo­nym zabie­gom w duchu służ­by Bogu i ludziom, wpi­sa­ło się zło­ty­mi zgło­ska­mi w dłu­gi pon­ty­fi­kat pol­skie­go Papie­ża. Apo­stoł tajem­ni­cy Naj­święt­sze­go Ser­ca Boże­go zapa­lił swo­je ducho­we cór­ki do umi­ło­wa­nia i zapa­trze­nia się w Boże Ser­ce, któ­re jako gore­ją­ce ogni­sko miło­ści jest otwar­te dla każ­de­go czło­wie­ka. Do dziś sio­stry noszą godło Boże­go Ser­ca na szka­ple­rzu zakon­nym. Pamięt­nym momen­tem w dro­dze do wynie­sie­nia na ołta­rze ks. bp. Pel­cza­ra była sesja nauko­wa w 50. rocz­ni­cę śmier­ci wów­czas jesz­cze Słu­gi Boże­go, w roku 1974. W ramach nowen­ny o jego beaty­fi­ka­cję (19–28 kwiet­nia) Mszy św. w koście­le aka­de­mic­kim św. Anny prze­wod­ni­czył ks. kard. Karol Woj­ty­ła.
W JEGO POSŁUDZE SAM CHRYSTUS BYŁ NAUCZYCIELEMMISTRZEM
Zwra­ca­jąc się do tłu­mów piel­grzy­mów zgro­ma­dzo­nych na uro­czy­sto­ści beaty­fi­ka­cyj­nej w Rze­szo­wie, Jan Paweł II w homi­lii zwró­cił uwa­gę, że cele­bru­jąc ten uro­czy­sty akt, win­ni­śmy być świa­do­mi ewan­ge­licz­nej praw­dy, że „świę­ci i bło­go­sła­wie­ni sta­no­wią żywy argu­ment na rzecz tej dro­gi, któ­ra wie­dzie do kró­le­stwa nie­bie­skie­go”. Doszli do nie­go, „budu­jąc swo­je życie na ska­le, na opo­ce, a nie na lot­nym pia­sku (…). Pel­czar budo­wał swo­je życie na ska­le, któ­rą jest Chry­stus”. Nawią­zu­jąc do cha­ry­zma­tu ser­cań­skie­go, Ojciec Świę­ty zaape­lo­wał do wier­nych: „Pod­trzy­muj­my ogień Miło­ści w naszych ser­cach, aby był bar­dziej ludz­ki i Boży”.