Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DO STÓP CZARNEJ MADONNY

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Uko­cha­ni Archi­die­ce­zja­nie!
Po zakoń­czo­nym roku szkol­nym i aka­de­mic­kim przy­szedł czas waka­cji, któ­ry daje nam moż­li­wość odpo­czyn­ku od codzien­nych obo­wiąz­ków i zadań. W tym cza­sie wie­lu z nas pozo­sta­wi swo­je rodzin­ne stro­ny i wyru­szy w świat, aby podzi­wiać jego pięk­no i odkry­wać, jak wiel­ki jest Ten, któ­ry ten świat stwo­rzył. Ser­decz­nie zapra­szam Was do wzię­cia udzia­łu w tego­rocz­nej 38. Pie­szej Piel­grzym­ce Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej na Jasną Górę, któ­ra odbę­dzie się w dniach 6–11 sierp­nia. (…) Uczest­nic­two w pie­szej piel­grzym­ce to za każ­dym razem nowe prze­ży­cie ducho­we. Pod­czas dro­gi jest bowiem czas na spo­tka­nie z Boskim Mistrzem pod­czas Eucha­ry­stii, modli­twy połą­czo­nej czę­sto ze śpie­wem oraz w sakra­men­cie poku­ty i pojed­na­nia. W tym roku do stóp Czar­nej Madon­ny będzie­my piel­grzy­mo­wać pod hasłem „Jeste­śmy napeł­nie­ni Duchem Świę­tym”. Pod­czas kolej­nych dni piel­grzym­ki pra­gnie­my pod­jąć reflek­sję nad naszą rela­cją z Oso­bą Ducha Świę­te­go i Jego dara­mi, jak rów­nież chce­my dostrzec Jego cha­ry­zma­ty i zdol­no­ści, któ­re pozwa­la­ją umie­jęt­nie budo­wać wspól­no­tę i odkry­wać na nowo wła­sną toż­sa­mość chrze­ści­jań­ską.

Frag­ment zapro­sze­nia na Pie­szą Piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy, Kra­ków, VII 2018 r.