Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MATKA MIŁOSIERDZIA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Na pierw­szy rzut oka tytuł ten wyda­je się zaska­ku­ją­cy, w Piśmie Świę­tym nie wystę­pu­je prze­cież taki tytuł jak Mat­ka Miło­sier­dzia. Trze­ba jed­nak zauwa­żyć, że choć w tek­stach biblij­nych nie znaj­dzie­my wprost takie­go tytu­łu, to jed­nak tek­sty te przy­pi­su­ją Maryi przy­mio­ty, jakie kry­ją się w tym tytu­le. Z podob­ną sytu­acją mamy do czy­nie­nia w przy­pad­ku tytu­łu „Jezu­sa Miło­sier­ne­go”. Cho­ciaż na kar­tach Biblii nie poja­wia się taki tytuł, to prze­cież nikt nie wąt­pi w to, że Jezus był rze­czy­wi­ście samym miło­sier­dziem. Mary­ję nazy­wa­my Mat­ką Miło­sier­dzia w pierw­szym rzę­dzie dla­te­go, ponie­waż „jest Mat­ką Jezu­sa, w któ­rym Bóg obja­wił świa­tu swo­je Ser­ce prze­peł­nio­ne miło­ścią” (Jan Paweł II). Tak więc pierw­szym i naj­więk­szym darem Maryi jest ofia­ro­wa­nie świa­tu Syna Boże­go. Boże miło­sier­dzie Mary­ję ogar­nę­ło naj­peł­niej, co wyzna­ła sama w sło­wach: „Gdyż wiel­kie rze­czy uczy­nił mi Wszech­moc­ny. Świę­te jest Jego imię – a swo­je miło­sier­dzie zacho­wu­je na poko­le­nia i poko­le­nia dla tych, któ­rzy się Go boją” (Łk 1,49–50). Mary­ja jest tak­że Prze­ka­zi­ciel­ką Boże­go miło­sier­dzia dla nas. Mary­ja – w spo­sób szcze­gól­ny i wyjąt­ko­wy jak nikt inny – doświad­czy­ła Boże­go miło­sier­dzia, a rów­no­cze­śnie też – ofia­rą swo­je­go ser­ca – w spo­sób wyjąt­ko­wy oku­pi­ła swój udział w obja­wie­niu się miło­sier­dzia Boże­go.
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji 50-lecia koro­na­cji obra­zu Mat­ki Bożej w Cudy Wiel­moż­nej – Pani Pozna­nia, Poznań, kościół św. Anto­nie­go Padew­skie­go, 29 VI 2018 r.