Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (29)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus nazy­wa sie­bie Dobrym Paste­rzem, któ­ry daje życie za swo­je owce (por. J 10,11). Obraz paste­rza mówi nam, że Pan Jezus nas pro­wa­dzi, chce, by owce słu­cha­ły Jego gło­su, cho­rą owcę bie­rze na ramio­na. Pro­wa­dzi nas przez zie­mię do nie­ba. „Moje owce słu­cha­ją moje­go gło­su, Ja znam je, a one idą za Mną” (J 10,27). Pan Jezus zna każ­de­go z nas, wie, co jest w czło­wie­ku. Zna nasze dobre myśli i czy­ny, wie o ukry­tych naszych sła­bo­ściach. Nie­kie­dy mał­żon­ko­wie mówią o sobie: „znam męża; wiem, jak żona zare­agu­je”. A prze­cież jeste­śmy nie­kie­dy zasko­cze­ni sami sobą, swo­ją reak­cją, sła­bo­ścią, ale też zdol­no­ścią do zno­sze­nia cier­pie­nia. „Moje owce słu­cha­ją moje­go gło­su” – dobrze jeśli obo­je mał­żon­ko­wie wsłu­chu­ją się w głos Pana Jezu­sa i sta­ra­ją się być Mu posłusz­ni. Rodzi­ce poma­ga­ją dzie­ciom roz­po­znać głos Zba­wi­cie­la i iść za Nim. W szcze­gól­ny spo­sób otwie­ra­my się na głos Pana Jezu­sa w cza­sie reko­lek­cji, pie­szych piel­grzy­mek, gdy odnaj­du­je­my czas i miej­sce, gdzie moż­na w ciszy się modlić, roz­wa­żać Boże praw­dy, zasta­no­wić się nad swo­im życiem, pod­jąć decy­zje zgod­ne z wolą Bożą, a nie pod wpły­wem zło­ści i roz­go­ry­cze­nia. Wie­le pocie­chy i nadziei przy­no­si nam odma­wia­nie Psal­mu 23: „Pan jest moim paste­rzem… Cho­ciaż­bym prze­cho­dził przez ciem­ną doli­nę, zła się nie ulęk­nę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,1–4). Paste­rza­mi w imie­niu Pana Jezu­sa są bisku­pi i kapła­ni. Ale paste­rzem dla rodzi­ny jest ojciec i mat­ka. Każ­dy ochrzczo­ny ma udział w paster­skiej god­no­ści i w paster­skich zada­niach Pana Jezu­sa. Wypeł­nia­my to posłan­nic­two apo­sto­łu­jąc w każ­dym śro­do­wi­sku i każ­dej sytu­acji. „Bóg powie­rzył rodzi­nie pro­jekt prze­kształ­ca­nia świa­ta w dom, aby wszy­scy mogli odczu­wać, że każ­dy czło­wiek jest
bra­tem” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 183).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Jak w moim powo­ła­niu, w mojej sytu­acji, mogę pomóc innym słu­chać gło­su Pana i iść za Nim?