Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Jr 23,1–6; Ef 2,13–18; Mk 6,30–34

JEZUS DOBRY PASTERZ

Fot. www.pixabay.com

Apo­sto­ło­wie zebra­li się u Jezu­sa i opo­wie­dzie­li Mu wszyst­ko, co zdzia­ła­li i cze­go naucza­li. A On rzekł do nich: Pójdź­cie wy sami osob­no na miej­sce pustyn­ne i wypocz­nij­cie nie­co. Tak wie­lu bowiem przy­cho­dzi­ło i odcho­dzi­ło, że nawet na posi­łek nie mie­li cza­su. Odpły­nę­li więc łodzią na miej­sce pustyn­ne osob­no. Lecz widzia­no ich odpły­wa­ją­cych. Wie­lu zauwa­ży­ło to i zbie­gli się tam pie­szo ze wszyst­kich miast, a nawet ich uprzedzili.Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wiel­ki tłum i zdję­ła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mają­ce paste­rza. I zaczął ich nauczać.
ROZWAŻANIE
Jezus zachę­ca uczniów do wypo­czyn­ku. Mamy czas waka­cyj­ny. Sło­wa jak naj­bar­dziej na dziś. Niko­go (poza nie­licz­ny­mi pra­co­ho­li­ka­mi) nie trze­ba prze­ko­ny­wać do wypo­czyn­ku. Pra­gnie­nie odej­ścia od zwy­kłych zajęć, obo­wiąz­ków zwią­za­nych z pra­cą, jest zupeł­nie natu­ral­ne. I w tym wszy­scy się zga­dza­my. Pro­blem kry­je się w pyta­niu: jak wypo­czy­wać? Bywa, że po urlo­pie jesz­cze bar­dziej potrze­bu­je­my odpo­czyn­ku. Bywa, że po urlo­pie trze­ba znów skle­jać coś, co się posy­pa­ło w rela­cjach z inny­mi. Bywa też i tak, że na nowo trze­ba wziąć do ręki przy­ka­za­nia Boże. Czy mamy pomysł na twór­czy odpo­czy­nek?

(rs)