Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NA PIELGRZYMIM SZLAKU

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Na naszym piel­grzy­mim szla­ku będzie nam towa­rzy­szyć beaty­fi­ko­wa­na 28 kwiet­nia br. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach bło­go­sła­wio­na Han­na Chrza­now­ska. Ta świec­ka pie­lę­gniar­ka poka­za­ła swo­im życiem, w jak głę­bo­ką rela­cję ze swo­im Stwór­cą może wejść czło­wiek. Ówcze­sny kar­dy­nał Karol Woj­ty­ła pod­czas Mszy św. pogrze­bo­wej mówił: „Dzię­ku­je­my Bogu za to, że byłaś wśród nas taka, jak byłaś – z tą Two­ją wiel­ką pro­sto­tą, z tym wewnętrz­nym spo­ko­jem, a zara­zem tym wewnętrz­nym żarem”. Ów żar, któ­ry napeł­niał duszę i ser­ce bł. Han­ny, niech udzie­la się wszyst­kim, któ­rzy przez swój udział w piel­grzym­ce pra­gną pogłę­bić swo­ją więź z Bogiem. Niech przy­kład jej świę­te­go życia uświa­do­mi nam, do jak wiel­kich rze­czy został powo­ła­ny każ­dy z nas. W roku 2018 przy­pa­da set­na rocz­ni­ca odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez naszą Ojczy­znę po 123 latach zabo­rów. Pod­czas pie­szej piel­grzym­ki, prze­mie­rza­jąc kolej­ne kilo­me­try naszej ojczy­stej zie­mi, pole­cać będzie­my Bogu, nasze­mu Ojcu, przez ręce Mat­ki Bożej, losy Pol­ski i Pola­ków.

Frag­ment zapro­sze­nia na Pie­szą Piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy, Kra­ków, VII 2018 r.