Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MÓDLMY SIĘ ZA POLITYKÓW

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W roku stu­le­cia odzy­ska­nia naszej nie­pod­le­gło­ści obcho­dzi­my 550-lecie pol­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu. To rado­sne świę­to przy­po­mi­na nam nie tyl­ko moment odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, ale rów­nież czas jej utra­ty. (…) Na koniec, zachę­ta Apo­sto­ła Paw­ła do modli­twy a wszyst­kich poli­ty­ków: „Zale­cam więc przede wszyst­kim, by proś­by, modli­twy, wspól­ne bła­ga­nia, dzięk­czy­nie­nia odpra­wia­ne były za wszyst­kich ludzi: za kró­lów i za wszyst­kich spra­wu­ją­cych wła­dze, aby­śmy mogli pro­wa­dzić życie ciche i spo­koj­ne z całą poboż­no­ścią i god­no­ścią. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zba­wi­cie­la nasze­go, Boga, któ­ry pra­gnie, by wszy­scy ludzie zosta­li zba­wie­ni i doszli do pozna­nia praw­dy”. Pro­śmy więc gor­li­wie o to, aby Bóg, Wład­ca Świa­teł, obda­rzał naszych poli­ty­ków wystar­cza­ją­cą mądro­ścią do tego, by zro­zu­mie­li, że za spo­sób spra­wo­wa­nia swo­ich urzę­dów są odpo­wie­dzial­ni nie tyl­ko przed spo­łe­czeń­stwem, któ­re ich wybra­ło, ale rów­nież przed Bogiem, któ­ry za wyko­na­ną pra­cę prze­ka­że im kie­dyś – odpo­wied­nią do wyko­na­nej pra­cy – nagro­dę.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji 550-lecia par­la­men­ta­ry­zmu pol­skie­go, Kate­dra War­szaw­ska, 13 VII 2018 r.