Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

GŁOSZĄC CHRYSTUSA NIEUGIĘCIE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Czło­wiek jest isto­tą trans­cen­dent­ną. Ist­nie­ją takie ludz­kie doko­na­nia, któ­re mają wymiar ponad­cza­so­wy. Dla­te­go czło­wiek musi dbać o czy­stość swo­je­go pozna­nia, bo od nie­go zale­ży cały jego byt – czy będzie jasno­ścią czy ciem­no­ścią. Praw­dy te pozo­sta­ją w opo­zy­cji do tego, co gło­si współ­cze­sny świat. Bo ten świat mówi nam naj­pierw o tym, żeby­śmy gro­ma­dzi­li nasze skar­by w zie­mi i na zie­mi, i tyl­ko do tej ziem­skiej per­spek­ty­wy ogra­ni­czy­li całe nasze życie i cały świat naszych dążeń i pra­gnień. I stąd tak­że wizja czło­wie­ka, zwie­rzę­cia, któ­re żyje wła­sny­mi emo­cja­mi, ale w grun­cie rze­czy jest isto­tą nie­róż­nią­cą się od innych two­rzą­cych świat współ­cze­snej natu­ry. (…) Dzię­kuj­my Bogu za wszyst­kich, któ­rzy two­rzy­li Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny we Wro­cła­wiu, któ­rzy w nim uczy­li i zdo­by­wa­li wie­dzę oraz robią to obec­nie. Wiel­kie jest zada­nie reflek­sji, modli­twy, świa­dec­twa, żeby poka­zać jak nie­prze­mi­jal­na jest praw­da, któ­rą gło­si Kościół (…). A gło­sząc Chry­stu­sa nie­ugię­cie, w praw­dzie, w wysił­ku poznaw­czym, w zmie­rze­niu się z wyzwa­nia­mi tego świa­ta, Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny we Wro­cła­wiu może słu­żyć temu, co dla każ­de­go czło­wie­ka jest naj­waż­niej­sze – nadziei, że Chry­stus, któ­ry jest praw­dą, jest tak­że dro­gą, któ­ra pro­wa­dzi do peł­ni życia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. dzięk­czyn­nej za 50 lat ist­nie­nia i dzia­łal­no­ści Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu, Bazy­li­ka Archi­ka­te­dral­na pw. św. Jana Chrzci­cie­la,

23 VI 2018 r.