Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (31)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W mie­sią­cach let­nich wie­lu ludzi prze­by­wa na urlo­pach. Dzie­ci i mło­dzież cie­szą się waka­cja­mi. Dla dużej czę­ści spo­łe­czeń­stwa jest to czas inten­syw­nej pra­cy: na roli, w tury­sty­ce, w obsłu­dze tych, któ­rzy odpo­czy­wa­ją. Służ­ba zdro­wia, komu­ni­ka­cja, wie­le zawo­dów i służb wyma­ga pra­cy oraz poświę­ce­nia przez cały rok, w dzień i w nocy. Rodzi­ce i dusz­pa­ste­rze przy­po­mi­na­ją, że pra­cę i odpo­czy­nek trze­ba łączyć z codzien­ną modli­twą, nie­dziel­ną Eucha­ry­stią, z pamię­cią o Bożej obec­no­ści i Bożych przy­ka­za­niach. Pan Jezus przy­po­mi­na: „Nie samym chle­bem żyje czło­wiek, lecz każ­dym sło­wem, któ­re pocho­dzi z ust Bożych” (Mt 4,4). „Cóż mamy czy­nić, aby­śmy wyko­ny­wa­li dzie­ła Boże?” – pyta­ją tłu­my Pana Jezu­sa. Jezus wska­zu­je przede wszyst­kim na wia­rę: „Na tym pole­ga dzie­ło zamie­rzo­ne przez Boga, aby­ście uwie­rzy­li w Tego, któ­re­go On posłał” (J 6,29). Nazy­wa sie­bie chle­bem: „Kto do Mnie przy­cho­dzi, nie będzie łak­nął; a kto we Mnie wie­rzy, nigdy pra­gnąć nie będzie” (J 6,35). Pan Jezus nazy­wa sie­bie chle­bem. W szcze­gól­ny spo­sób stał się pokar­mem i napo­jem w Eucha­ry­stii. Św. Paweł wzy­wa: „trze­ba porzu­cić daw­ne­go czło­wie­ka, któ­ry ule­ga zepsu­ciu… i przy­oblec czło­wie­ka nowe­go” (Ef 4,23–24). W sierp­niu dusz­pa­ste­rze wzy­wa­ją do trzeź­wo­ści, a tak­że do cał­ko­wi­tej abs­ty­nen­cji, nawią­zu­jąc do wiel­kich cier­pień i wiel­kich zwy­cięstw w mie­sią­cu sierp­niu. Nałóg alko­ho­li­zmu, nar­ko­ty­ki, uza­leż­nie­nie od Inter­ne­tu, hazar­du – czy­nią wiel­kie spu­sto­sze­nie w życiu mał­żeń­skim i rodzin­nym. Trzeź­wość, tera­pia cho­rych na cho­ro­bę alko­ho­lo­wą, pomoc ducho­wa i mate­rial­na dla rodzin cier­pią­cych z powo­du alko­ho­li­zmu ojca, a cza­sem — mat­ki rodzi­ny – to wiel­kie zada­nie miło­sier­dzia. „Życie czło­wie­ka jest cią­głą wal­ką. Potrzeb­na jest siła i odwa­ga, aby oprzeć się poku­som dia­bła” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Gau­de­te et exsul­ta­te, p. 158).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Co mogę uczy­nić dla trzeź­wo­ści w naszym naro­dzie? Czy stać mnie na cał­ko­wi­tą abs­ty­nen­cję – choć­by w sierp­niu, w Wiel­kim Poście? A może przy­łą­czę się do gru­py modli­tew­nej, któ­ra wspie­ra cho­rych alko­ho­li­ków?