Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TRZEŹWOŚĆ DAREM DLA NIEPODLEGŁEJ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Kie­ruj­cie się dalej Bożą logi­ką, idź­cie pod prąd tego świa­ta. Walcz­cie o swo­je czy­ste ser­ca, Bóg daje do tego narzę­dzia. (…) Są dwa spo­so­by myśle­nia: ludz­ki i Boży. Uczmy się logi­ki Chry­stu­sa, odkry­waj­my moc Ewan­ge­lii. To nam pomo­że iść dalej pod prąd tego świa­ta i prze­zwy­cię­żyć wszel­kie trud­no­ści. Nie zapo­mi­naj­my, że Bóg daje nam do tego narzę­dzia. (…) Jeste­ście pięk­nym darem dla Nie­pod­le­głej w set­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia wol­no­ści. Jeste­ście kwia­tem pol­skie­go chrze­ści­jań­stwa. Wasze mał­żeń­stwa i rodzi­ny poka­zu­ją, że moż­na żyć na trzeź­wo, moż­na dbać o czy­stość ser­ca i umy­słu. Baga­te­li­zo­wa­nie pro­ble­mu i pro­mo­cja alko­ho­lu w mediach przy­no­szą wie­le szkód spo­łe­czeń­stwu. Aby Pol­ska była Pol­ską – musi odzy­skać trzeź­wość, jak przed stu laty odzy­ska­ła nie­pod­le­głość. W Epi­sko­pa­cie zapro­po­no­wa­li­śmy: „Trzeź­wość darem dla Nie­pod­le­głej”. I to wy jeste­ście amba­sa­do­ra­mi tego naro­do­we­go pro­gra­mu trzeź­wo­ści.

Frag­ment prze­mó­wie­nia wygło­szo­ne­go do uczest­ni­ków XXIV Wese­la Wesel, Ludź­mierz, 28 VII 2018 r.