Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ŹRÓDŁO PRAWA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Przez ponad dwa tysią­ce lat pano­wa­ło prze­ko­na­nie, że źró­dłem pra­wa jest pra­wo natu­ral­ne; czy­li zbiór obiek­tyw­nych i abso­lut­nych norm wypły­wa­ją­cych z natu­ry czło­wie­ka i zobo­wią­zu­ją­cych go do podej­mo­wa­nia dzia­łań moral­nie dobrych, a zanie­cha­nia moral­nie złych. (…) Poję­cie pra­wa natu­ral­ne­go poja­wi­ło się w filo­zo­fii grec­kiej przy oka­zji roz­wa­żań doty­czą­cych natu­ry czło­wie­ka. Następ­nie sta­ro­żyt­ni Rzy­mia­nie doko­na­li recep­cji myśli grec­kiej na ten temat, spro­wa­dza­jąc pra­wo natu­ral­ne do pra­we­go rozu­mu zgod­ne­go z natu­rą, wszę­dzie roz­prze­strze­nio­ne­go sta­łe­go i wiecz­ne­go. Potem chrze­ści­jań­stwo odwo­ły­wa­ło się do natu­ry i rozu­mu jako praw­dzi­wych źró­deł pra­wa. We wszyst­kich kul­tu­rach zakła­da­no jed­no­myśl­nie, że ist­nie­je róż­ni­ca mię­dzy pra­wem moral­nym a pra­wem pań­stwo­wym oraz że pra­wo moral­ne ma pierw­szeń­stwo przed pra­wem pań­stwo­wym. Dla­te­go – gdy na Zacho­dzie napię­cia reli­gij­ne zwią­za­ne z okre­sem Refor­ma­cji pro­wa­dzi­ły do dłu­go­trwa­łych kon­flik­tów w tym wie­lo­na­ro­do­wym i wie­lo­wy­zna­nio­wym orga­ni­zmie, jakim była Rzecz­po­spo­li­ta – zabrzmia­ły sło­wa kró­la Zyg­mun­ta II Augu­sta: „Nie jestem panem waszych sumień”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji 550-lecia par­la­men­ta­ry­zmu pol­skie­go, Kate­dra War­szaw­ska, 13 VII 2018 r.