Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (32)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia” (Ef 4,30). Jesteśmy od Chrztu świętego napełnieni Duchem Świętym. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Możemy wołać do Boga: „Abba, Ojcze”. W czasie Chrztu świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. Święty Paweł wzywa, byśmy nie zasmucali Ducha Świętego przez „gniew… znieważanie – wraz z wszelką złością” (Ef 4,31). To ważne słowa, ważne ostrzeżenie dla małżeństw i rodzin. W gniewie małżonkowie znieważają siebie, poniżają, czasem przeklinają. Niekiedy kłótnia przeradza się w „ciche dni” w rodzinie, co jest niebezpieczne dla małżeństwa, chyba że przynajmniej jedna ze stron przeprosi, załagodzi, szczególnie lecząca jest wtedy wspólna modlitwa. „Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości” – pisze św. Paweł (Ef 5,1). Skoro jesteśmy dziećmi, winniśmy postępować drogą miłości. Apostoł Narodów podaje motywację takiego postępowania i wskazuje na Źródło, z którego trzeba czerpać, aby żyć w miłości, która przebacza. „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie… Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze” (Ef 4,32– ,2). Codziennie odmawiamy: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Te słowa wypowiadane razem przez rodzinę niosą pokój i zgodę.
Pomocą i fundamentem takiej postawy jest wiara: „Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne” (J 6,47). Pan Jezus nie tylko siebie nazywa chlebem, ale daje nam Chleb żywy, siebie samego w Najświętszej Eucharystii. Wspomnieć trzeba o roli pobożności
maryjnej w budowaniu wspólnoty rodzinnej: Różańcu, świętach maryjnych, pielgrzymkach. „Pragnienie tworzenia rodziny to postanowienie, by być częścią marzenia Boga, decyzja, aby marzyć wraz z Nim… odwaga tworzenia z Nim” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 321).
Propozycja refleksji
W jaki sposób pobożność maryjna może pomóc mojej rodzinie w rozwiązywaniu trudnych problemów?