Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (32)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Nie zasmu­caj­cie Boże­go Ducha Świę­te­go, któ­rym zosta­li­ście opie­czę­to­wa­ni na dzień odku­pie­nia” (Ef 4,30). Jeste­śmy od Chrztu świę­te­go napeł­nie­ni Duchem Świę­tym. Jeste­śmy świą­ty­nią Ducha Świę­te­go. Może­my wołać do Boga: „Abba, Ojcze”. W cza­sie Chrztu świę­te­go sta­li­śmy się dzieć­mi Boży­mi. Świę­ty Paweł wzy­wa, byśmy nie zasmu­ca­li Ducha Świę­te­go przez „gniew… znie­wa­ża­nie – wraz z wszel­ką zło­ścią” (Ef 4,31). To waż­ne sło­wa, waż­ne ostrze­że­nie dla mał­żeństw i rodzin. W gnie­wie mał­żon­ko­wie znie­wa­ża­ją sie­bie, poni­ża­ją, cza­sem prze­kli­na­ją. Nie­kie­dy kłót­nia prze­ra­dza się w „ciche dni” w rodzi­nie, co jest nie­bez­piecz­ne dla mał­żeń­stwa, chy­ba że przy­naj­mniej jed­na ze stron prze­pro­si, zała­go­dzi, szcze­gól­nie leczą­ca jest wte­dy wspól­na modli­twa. „Bądź­cie więc naśla­dow­ca­mi Boga, jako dzie­ci umi­ło­wa­ne, i postę­puj­cie dro­gą miło­ści” – pisze św. Paweł (Ef 5,1). Sko­ro jeste­śmy dzieć­mi, win­ni­śmy postę­po­wać dro­gą miło­ści. Apo­stoł Naro­dów poda­je moty­wa­cję takie­go postę­po­wa­nia i wska­zu­je na Źró­dło, z któ­re­go trze­ba czer­pać, aby żyć w miło­ści, któ­ra prze­ba­cza. „Bądź­cie dla sie­bie nawza­jem dobrzy i miło­sier­ni. Prze­ba­czaj­cie sobie, tak jak i Bóg nam prze­ba­czył w Chry­stu­sie… Chry­stus was umi­ło­wał i same­go sie­bie wydał za nas w ofie­rze” (Ef 4,32– ‚2). Codzien­nie odma­wia­my: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpusz­cza­my naszym wino­waj­com”. Te sło­wa wypo­wia­da­ne razem przez rodzi­nę nio­są pokój i zgo­dę.
Pomo­cą i fun­da­men­tem takiej posta­wy jest wia­ra: „Kto we Mnie wie­rzy, ma życie wiecz­ne” (J 6,47). Pan Jezus nie tyl­ko sie­bie nazy­wa chle­bem, ale daje nam Chleb żywy, sie­bie same­go w Naj­święt­szej Eucha­ry­stii. Wspo­mnieć trze­ba o roli poboż­no­ści
maryj­nej w budo­wa­niu wspól­no­ty rodzin­nej: Różań­cu, świę­tach maryj­nych, piel­grzym­kach. „Pra­gnie­nie two­rze­nia rodzi­ny to posta­no­wie­nie, by być czę­ścią marze­nia Boga, decy­zja, aby marzyć wraz z Nim… odwa­ga two­rze­nia z Nim” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 321).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
W jaki spo­sób poboż­ność maryj­na może pomóc mojej rodzi­nie w roz­wią­zy­wa­niu trud­nych pro­ble­mów?