Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

DROGA DO NIEBA

KALENDARIUM ŻYCIA I KULTU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

1550 r. (praw­do­po­dob­nie gru­dzień) – Naro­dzi­ny w Rost­ko­wie. Ojciec – Jan Kost­ka. Mat­ka – Mał­go­rza­ta z Kry­skich z Dro­bi­na. Chrzest św. w koście­le para­fial­nym pw. św. Woj­cie­cha w Prza­sny­szu.
Od r. 1562 – Nauka pod kie­run­kiem Jana Biliń­skie­go.
Lipiec 1564 r. – Wyjazd z bra­tem Paw­łem i nauczy­cie­lem Janem Biliń­skim do cesar­skie­go gim­na­zjum jezu­itów w Wied­niu (do Wied­nia dotar­li 26 lip­ca).
Marzec 1565 r. – Prze­pro­wadz­ka do domu lute­ra­ni­na Kim­ber­ke­ra przy Kur­rent­gas­se.

Ślad odci­śnię­tej sto­py na kamie­niu w Rost­ko­wie, któ­ry według tra­dy­cji pozo­sta­wił św. Sta­ni­sław Kost­ka

Gru­dzień 1565 r. (1566?) – Cho­ro­ba, pod­czas któ­rej dozna­je wizji św. Bar­ba­ry z anio­ła­mi i Mat­ki Bożej z Dzie­ciąt­kiem. Cudow­ny powrót do zdro­wia.
10 sierp­nia 1567 r. – Uciecz­ka z Wied­nia do Augs­bur­ga.
Wrze­sień 1567 – Pobyt w kole­gium jezu­itów w Dilin­gen i spo­tka­nie z o. Pio­trem Kani­zju­szem, póź­niej­szym świę­tym.
25 paź­dzier­ni­ka 1567 r. – Przy­by­cie do Rzy­mu.
28 paź­dzier­ni­ka 1567 r. – Przy­ję­cie do nowi­cja­tu przez gene­ra­ła, św. Fran­cisz­ka
Bor­gia­sza. Zamiesz­ka­nie w Domu Pro­fe­sów przy kościół­ku San­ta Maria del­la Stra­da. Trzy­dzie­sto­dnio­wy okres prób­ny w Kole­gium Rzym­skim.
Koniec roku 1567 r. lub pierw­sza poło­wa
1568 – Prze­pro­wadz­ka do Domu Nowi­cja­tu przy koście­le pw. św. Andrze­ja na Kwi­ry­na­le.
Marzec (lub kwie­cień)
1568 – Pierw­sze ślu­by zakon­ne (vota pri­ma).
10 sierp­nia 1568 r. – Począt­ki ostat­niej cho­ro­by.
Noc z 14 na 15 sierp­nia 1568 r. – Śmierć w celi nowi­cja­tu jezu­itów na Kwi­ry­na­le.
Pogrzeb.
Sier­pień 1568 r. – Wspo­mnie­nie o Sta­ni­sła­wie Kost­ce pió­ra o. J. Fazio zosta­je prze­sła­ne do wszyst­kich domów jezu­ic­kich.
Paź­dzier­nik 1568 r. – Uka­zu­je się pierw­szy łaciń­ski żywot Sta­ni­sła­wa, autor­stwa Sta­ni­sła­wa War­sze­wic­kie­go.
18 lute­go 1602 r. – Papież Kle­mens VIII w papie­skim bre­we nazy­wa Sta­ni­sła­wa
tytu­łem bło­go­sła­wio­ne­go („pół­ofi­cjal­na” apro­ba­ta kul­tu).
18 lute­go 1605 r. – Papież Paweł V zezwa­la na wysta­wie­nie w koście­le św. Andrze­ja
na Kwi­ry­na­le obra­zu Pola­ka i zawie­sze­nie przed nim tablic wotyw­nych oraz srebr­nej lam­py (kolej­ny krok na dro­dze uzna­nia Sta­ni­sła­wa za bło­go­sła­wio­ne­go).
14 sierp­nia 1606 r. – Papież Paweł V zezwa­la na peł­ny kult Sta­ni­sła­wa Kost­ki odby­wa­ny w świą­ty­niach, co uzna­wa­ne jest za beaty­fi­ka­cję.
16 sierp­nia 1670 r. – Papież Kle­mens X zezwa­la zako­no­wi jezu­itów i die­ce­zjom pol­skim na obcho­dze­nie osob­ne­go wspo­mnie­nia litur­gicz­ne­go Sta­ni­sła­wa 13 listo­pa­da.
Sty­czeń 1674 r. – Kle­mens X ogła­sza Sta­ni­sła­wa jed­nym z głów­nych, obok św. Woj­cie­cha i św. Sta­ni­sła­wa bisku­pa, patro­nów Koro­ny i Wiel­kie­go Księ­stwa Litew­skie­go.
13 listo­pa­da 1699 r. – Kon­se­kra­cja pierw­sze­go kościo­ła pw. św. Sta­ni­sła­wa
Kost­ki – w Puł­tu­sku.
1714 r. – Papież Kle­mens XI wyda­je dekret kano­ni­za­cyj­ny.
31 grud­nia 1726 r. – Kano­ni­za­cja w Rzy­mie (wraz z Aloj­zym Gon­za­gą), doko­na­na przez papie­ża Bene­dyk­ta XIV.
31 sierp­nia 1962 r. – Papież Jan XXIII zatwier­dza Sta­ni­sła­wa jako dru­go­rzęd­ne­go
patro­na Pol­ski.
1967 r. – Uro­czy­ste obcho­dy (w Pol­sce) 400-lecia śmier­ci św. Sta­ni­sła­wa.
1974 r. – Prze­nie­sie­nie litur­gicz­ne­go wspo­mnie­nia w Pol­sce z 13 listo­pa­da na 18 wrze­śnia.