Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

WEZWANIE (NIE TYLKO) NA 2018 ROK

KOSTKAZNACZY WIĘCEJ

Rok 2018 jest obcho­dzo­ny w Koście­le w Pol­sce jako Rok Świę­te­go Sta­ni­sła­wa Kost­ki. Ten mło­dy pol­ski szlach­cic podob­nie jak Samu­el usły­szał głos Boga, woła­ją­ce­go go po imie­niu. I jak Samu­el odpo­wie­dział: „Mów, Panie, bo słu­ga Twój słu­cha!” (1 Sm 3,9), a następ­nie z deter­mi­na­cją poszedł peł­nić wolę Bożą wbrew wszel­kim prze­ciw­no­ściom. (…) Jeśli mamy w tym roku roz­wa­żać oso­bę i dary Ducha Świę­te­go dane w sakra­men­cie Bierz­mo­wa­nia, nie może być lep­sze­go patro­na niż ten, któ­ry został uzdol­nio­ny przez Ducha Świę­te­go do „męż­ne­go wyzna­wa­nia wia­ry” w doj­rza­ły i nie­ba­nal­ny spo­sób.
(…) Oto praw­dzi­we wezwa­nie na ten rok dla Was, Mło­dzi Przy­ja­cie­le, Rodzi­ce i Wycho­waw­cy: „Kost­ka” zna­czy „wię­cej!”. Żyjąc w XXI wie­ku nie powtó­rzy­my dokład­nie czy­nów św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki. Naszym zada­niem jest raczej zro­zu­mie­nie ducha tego świę­te­go, któ­ry nie dał się zwieść mira­żo­wi wygod­ne­go życia, zabez­pie­czo­ne­go mająt­kiem rodzi­ców. Miał odwa­gę prze­ciw­sta­wić się panu­ją­cym modom i naci­skom gru­py. Nie chciał ani impo­no­wać, ani uczy­nić z życia jed­nej wiel­kiej roz­ryw­ki. Był sil­ną oso­bo­wo­ścią, miał swo­ją kla­sę i styl. Do koń­ca zacho­wał wol­ność. To nie był mło­dy czło­wiek, któ­ry nie wie, po co żyje, jest znu­dzo­ny i apa­tycz­ny, żąda­ją­cy od innych, a nie dają­cy nic z sie­bie. Nie pozwa­lał sobie na eks­pe­ry­men­ty w poszu­ki­wa­niu szczę­ścia. Wie­dział, że ten świat nie zaspo­koi jego tęsk­not, że prę­dzej czy póź­niej poczuł­by się w nim oszu­ka­ny lub zawie­dzio­ny. Wie­dział, że cha­rak­ter – to nie tyl­ko spra­wa dzie­dzi­cze­nia cech po przod­kach, nie tyl­ko wpływ śro­do­wi­ska, ale rze­tel­na pra­ca nad sobą. Wie­dział też, że sta­wać się doj­rza­łym czło­wie­kiem, to podej­mo­wać trud roz­wo­ju. Nie był mię­cza­kiem, któ­ry mówi: taki już jestem, a zło uspra­wie­dli­wia sła­bo­ścią, obwi­nia innych, oskar­ża warun­ki i histo­rię. Był czuj­nym ogrod­ni­kiem wyry­wa­ją­cym chwa­sty sła­bo­ści i grze­chu, Niech prze­ży­wa­ny zatem w tym duchu Rok Świę­te­go Sta­ni­sła­wa Kost­ki sta­nie się cza­sem, w któ­rym będzie­my od sie­bie wię­cej wyma­gać. Może to być zerwa­nie z leni­stwem ducho­wym i inte­lek­tu­al­nym, zerwa­nie z nało­giem, zacho­wa­nie trzeź­wo­ści, modli­twa za nauczy­cie­la lub księ­dza, adop­cja dziec­ka poczę­te­go albo post w kon­kret­nej inten­cji. Zapra­sza­my Was rów­nież – na pozio­mie para­fii, dusz­pa­sterstw, ruchów, semi­na­riów i zgro­ma­dzeń zakon­nych – do pogłę­bia­nia reflek­sji na temat życia św. Sta­ni­sła­wa i wyzwań sto­ją­cych przed mło­dy­mi kato­li­ka­mi w Pol­sce. Bierz­cie przy­kład ze św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, przy­go­to­wu­jąc się do sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia. Ape­luj­cie wraz z nami do ludzi kul­tu­ry i środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, aby przez cie­ka­we fil­my, przed­sta­wie­nia teatral­ne, audy­cje i inne for­my prze­ka­zu przy­wra­ca­li pamięć o Sta­ni­sła­wie. Piel­grzy­muj­cie do Rost­ko­wa – miej­sca jego naro­dzin i do Prza­sny­sza – miej­sca jego Chrztu, a tak­że do kate­dry płoc­kiej z jej pięk­nym ołta­rzem tego świę­te­go oraz gro­bow­ca­mi wład­ców Pol­ski i Mazow­sza. Mło­dzi mobi­li­zuj­cie waszych rodzi­ców i dusz­pa­ste­rzy, by nie bali się wyma­gać od was i od sie­bie „rze­czy więk­szych”. Z ser­ca Wam bło­go­sła­wi­my na cały rok 2018, któ­ry będzie­my prze­ży­wać razem ze św. Sta­ni­sła­wem Kost­ką, patro­nem dzie­ci i mło­dzie­ży.

Frag­men­ty Listu Epi­sko­pa­tu Pol­ski na Rok św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki 2018