Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

GŁOSZĄC CHRYSTUSA NIEUGIĘCIE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Dzi­siej­sze pierw­sze czy­ta­nie z Księ­gi Kró­lew­skiej mówi o tym, jak pro­rok Eliasz w imię wol­no­ści ucie­ka przed pogań­ską kró­lo­wą i chro­ni się na pusty­ni. Tam, nie widząc dla sie­bie nadziei, pro­si Boga o zabra­nie mu życia. Bóg nie stwo­rzył czło­wie­ka po to, aby w swej wol­no­ści lękał się i ucie­kał i żeby wpa­dał w depre­sję i myśli samo­bój­cze. Bóg umac­nia czło­wie­ka w jego wol­no­ści. W przy­pad­ku Elia­sza robi to dwo­ja­ko – zsy­ła mu poży­wie­nie oraz wyzna­cza nowe, kon­kret­ne zada­nie. W Ewan­ge­lii nato­miast opi­sa­ne jest zacho­wa­nie, któ­re wie­lo­krot­nie było udzia­łem Izra­eli­tów wędru­ją­cych do zie­mi obie­ca­nej – szem­ra­nie, bun­to­wa­nie się prze­ciw warun­kom i regu­łom wol­no­ści, jakie posta­wił im Bóg. Zarzu­ca­li Moj­że­szo­wi, że w Egip­cie było im lepiej, bo mie­li pod dostat­kiem poży­wie­nia, a tu jedzą tyl­ko man­nę. Bo wol­ność, jeśli nie jest wpa­trzo­na w swe źró­dło jakim jest Bóg, bar­dzo czę­sto obra­ca się prze­ciw­ko sobie samej. I wol­ność para­dok­sal­nie chce dążyć na powrót do domu nie­wo­li za cenę chwi­lo­wej przy­jem­no­ści, za cenę rado­wa­nia się samym tyl­ko poży­wie­niem.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas 38. Mszy św. Ludzi Gór na Pola­nie Rusna­ko­wej pod Tur­ba­czem, 12 VIII 2018 r.