Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POLITYCY POWINNI BYĆ LUDŹMI NIEPRZECIĘTNYMI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Poli­tyk nie jest pod­mio­tem wła­dzy poli­tycz­nej. „Pod­mio­tem wła­dzy poli­tycz­nej jest naród, w swo­im cało­kształ­cie postrze­ga­ny jako posia­dacz suwe­ren­no­ści. Naród w róż­nych for­mach prze­ka­zu­je roz­po­rzą­dza­nie swo­ją suwe­ren­no­ścią oso­bom, któ­re w spo­sób wol­ny wybie­ra na swo­ich przed­sta­wi­cie­li, zacho­wu­jąc jed­nak moż­li­wość roz­li­cza­nia rzą­dzą­cych poprzez kon­tro­lo­wa­nie ich dzia­łań, a tak­że przez moż­li­wość zastę­po­wa­nia ich inny­mi, gdy­by nie wywią­zy­wa­li się oni w spo­sób zado­wa­la­ją­cy ze swo­ich zadań. Cho­ciaż jest to pra­wo obo­wią­zu­ją­ce w każ­dym pań­stwie i ustro­ju poli­tycz­nym, to jed­nak sys­tem demo­kra­cji dzię­ki swo­im pro­ce­du­rom kon­tro­li daje naj­lep­sze moż­li­wo­ści i gwa­ran­cje jego egze­kwo­wa­nia. Samo [jed­nak] przy­zwo­le­nie spo­łecz­ne nie zawsze jest wystar­cza­ją­ce, aby spo­sób spra­wo­wa­nia wła­dzy poli­tycz­nej moż­na było uznać za wła­ści­wy” (Kom­pen­dium Nauki Spo­łecz­nej Kościo­ła, 395). Wybra­ni przez naród przed­sta­wi­cie­le win­ni być naj­pierw ludź­mi nie­prze­cięt­ny­mi. Zwy­kle wie­lu ludzi wyda­je się prze­kra­czać mia­rę prze­cięt­ne­go oby­wa­te­la, dopó­ki są prze­cięt­ny­mi oby­wa­te­la­mi i czę­sto ludzie zga­dza­ją się co do tego, że ktoś jest zdol­ny peł­nić urząd, dopó­ki rze­czy­wi­ście go nie otrzy­ma.
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji 550-lecia par­la­men­ta­ry­zmu pol­skie­go, Kate­dra War­szaw­ska, 13 VII 2018 r.