Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (33)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Są dni, w któ­rych bar­dziej niż kie­dy indziej, prze­ży­wa­my wyda­rze­nia zbaw­cze: Naro­dze­nie Pana Jezu­sa, Jego chrzest w Jor­da­nie, mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie, Zesła­nie Ducha Świę­te­go. Podob­nie jest ze świę­ta­mi maryj­ny­mi i świę­ta­mi rodzin­ny­mi. Mie­siąc sier­pień jest szcze­gól­ną szko­łą patrio­ty­zmu. W dużej mie­rze zale­ży od rodzi­ców, czy wyko­rzy­stu­ją rocz­ni­ce prze­ży­wa­ne w tym mie­sią­cu, aby kształ­to­wać dzie­ci i całą rodzi­nę w duchu patrio­ty­zmu. Wspo­mi­na­nie Powsta­nia War­szaw­skie­go, zwy­cię­stwa z 1920 r., któ­re prze­szło do histo­rii pod nazwą „Cudu nad Wisłą”, w tym roku set­na rocz­ni­ca odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści – wspo­mi­na­nie prze­szło­ści rodzi wdzięcz­ność dla tych, któ­rzy odda­li życie, aby Pol­ska była wol­na. Rodzi­na win­na włą­czać dzie­ci, od naj­młod­szych lat do pozna­wa­nia histo­rii, szcze­gól­nie ostat­nich stu lat, co rodzi i umac­nia miłość do wszyst­kie­go, co nazy­wa­my Ojczy­zną: język, kul­tu­ra, tra­dy­cje, zwią­za­nie patrio­ty­zmu z wia­rą, a szcze­gól­nie z kul­tem Mat­ki Bożej. Co zna­czy: być patrio­tą? Gdy wspo­mi­na­my tych, któ­rzy dopro­wa­dzi­li do odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, tych któ­rzy zgi­nę­li w róż­nych czę­ściach świa­ta „za wol­ność naszą i waszą” – nie mamy wąt­pli­wo­ści. Ale powsta­je pyta­nie, czy nasz patrio­tyzm wyra­ża się w sumien­nym wypeł­nia­niu obo­wiąz­ków, w pła­ce­niu podat­ków, w tro­sce o dobro ogól­ne? Co powie­dzieć tym mło­dym, któ­rzy kie­ru­ją się tyl­ko z wyso­ko­ścią zarob­ków przy wyjaz­dach za gra­ni­cę? Pomyśl­my o św. Janie Paw­le II i o jego patrio­ty­zmie. „Pierw­szym sło­wem wypo­wie­dzia­nym w mil­cze­niu i na klęcz­kach, był poca­łu­nek tej zie­mi: ojczy­stej zie­mi… to jak­by poca­łu­nek zło­żo­ny na rękach mat­ki – albo­wiem Ojczy­zna jest naszą mat­ką ziem­ską… Pol­ska… jest mat­ką, któ­ra wie­le prze­cier­pia­ła i wciąż na nowo cier­pi” (Jan Paweł II, Prze­mó­wie­nie powi­tal­ne na lot­ni­sku Okę­cie, War­sza­wa, 16 czerw­ca 1983 r.).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Czy w rodzi­nie prze­ży­wa­my świę­ta naro­do­we? Czy łączy­my patrio­tyzm z wia­rą, z nabo­żeń­stwem do Mat­ki Naj­święt­szej? Co to zna­czy w codzien­nym życiu
– być patrio­tą?