Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Prz 8–35 lub Iz 2,2–5; Ga 4,4–7; J 2,1–11

WESELEKANIE GALILEJSKIEJ

Fot. Wiki­me­dia Com­mons

W Kanie Gali­lej­skiej odby­wa­ło się wese­le i była tam Mat­ka Jezu­sa. Zapro­szo­no na to wese­le tak­że Jezu­sa i Jego uczniów. A kie­dy zabra­kło wina, Mat­ka Jezu­sa mówi do Nie­go: Nie mają już wina. Jezus Jej odpo­wie­dział: Czyż to moja lub Two­ja spra­wa, Nie­wia­sto? Jesz­cze nie nade­szła moja godzi­na. Wte­dy Mat­ka Jego powie­dzia­ła do sług: Zrób­cie wszyst­ko, cokol­wiek wam powie. Sta­ło zaś tam sześć stą­gwi kamien­nych prze­zna­czo­nych do żydow­skich oczysz­czeń, z któ­rych każ­da mogła pomie­ścić dwie lub trzy mia­ry. Rzekł do nich Jezus: Napeł­nij­cie stą­gwie wodą. I napeł­ni­li je aż po brze­gi. Potem do nich powie­dział: Zaczerp­nij­cie teraz i zanie­ście sta­ro­ście wesel­ne­mu. Ci zaś zanie­śli. A gdy sta­ro­sta wesel­ny skosz­to­wał wody, któ­ra sta­ła się winem, i nie wie­dział, skąd ono pocho­dzi, ale słu­dzy, któ­rzy czer­pa­li wodę, wie­dzie­li, przy­wo­łał pana mło­de­go i powie­dział do nie­go: Każ­dy czło­wiek sta­wia naj­pierw dobre wino, a gdy się napi­ją, wów­czas gor­sze. Ty zacho­wa­łeś dobre wino aż do tej pory. Taki to począ­tek zna­ków uczy­nił Jezus w Kanie Gali­lej­skiej. Obja­wił swo­ją chwa­łę i uwie­rzy­li w Nie­go Jego ucznio­wie.
ROZWAŻANIE
Jasna Góra w Pol­sce jest jak żydow­ska Kana Gali­lej­ska z cza­sów Jezu­sa. To tam był począ­tek. Jezus obja­wił się jako Mesjasz. Tym samym uka­za­ła się chwa­ła Boga, Jego wiel­kość i potę­ga. A w ser­cach ludzi poja­wi­ła się wia­ra. Lecz co dalej? Z pomo­cą przy­cho­dzi Mary­ja: Zrób­cie wszyst­ko, cokol­wiek wam powie. Ile­kroć dziś przy­by­wa­my na Jasną Górę, Mary­ja nie­zmien­nie powta­rza te same sło­wa. Zapra­sza na dro­gę zaufa­nia Jezu­so­wi. Tą dro­gą szła Mary­ja, a z Mary­ją wie­lu innych. To dro­ga naj­lep­sza dla każ­de­go z nas. Tym bar­dziej, że z Mary­ją.

(rs)