Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ŻYCIE NA SŁUŻBIE NAJWYŻSZEGO

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

W Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Dzie­wi­cy w 1920 roku obja­wi­ła się Pol­sce i całe­mu świa­tu jak­że głę­bo­ko wów­czas prze­ży­wa­na praw­da, że Chry­stus ukrzy­żo­wa­ny i zmar­twych­wsta­ły jest praw­dzi­wie mocą i mądro­ścią Bożą, i że ta Jego zwy­cię­ska moc uka­że się za przy­czy­ną Mat­ki Bożej Wnie­bo­wzię­tej. (…) Stwier­dze­nie „peł­na łaski” ozna­cza nie­po­ka­la­nie poczę­tą, a więc bez żad­nej zma­zy i grze­chu, któ­ry miał­by Ją od Boga oddzie­lić. To nad­zwy­czaj­ne wybra­nie w łasce było darem, któ­ry Mary­ja otrzy­ma­ła od Naj­wyż­sze­go, ale rów­no­cze­śnie ten dar był zada­niem. Mia­ła jesz­cze bar­dziej wzra­stać w łasce, jesz­cze bar­dziej sta­wać się w Chry­stu­sie i przez Chry­stu­sa narzę­dziem zba­wia­nia świa­ta. I stąd całe Jej życie będą­ce na służ­bie Naj­wyż­sze­go. To papież Pius XII ogło­sił dogmat o wzię­ciu do nie­bie­skiej chwa­ły Mat­ki Bożej wraz z cia­łem i duszą. Nie było­by tego wynie­sie­nia, tego zaśnię­cia i wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, gdy­by naj­pierw nie było pas­chy Chry­stu­sa, Jego męki i śmier­ci, a potem chwa­leb­ne­go zmar­twych­wsta­nia i wnie­bo­wstą­pie­nia. Ta praw­da o Chry­stu­sie ukrzy­żo­wa­nym i zmar­twych­wsta­łym była z całą mocą gło­szo­na przez Kościół od samych jego począt­ków.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Uro­czy­sto­ści Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w koście­le Mariac­kim w Kra­ko­wie, 15 VIII 2018 r.