Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WE WNIEBOWZIĘCIU PODZIWIAMY CHWAŁĘ MARYI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Według sta­ro­żyt­nych prze­ka­zów Wnie­bo­wzię­cie doko­na­ło się w dru­gim roku po Wnie­bo­wstą­pie­niu Chry­stu­sa. Na wieść o bli­skiej śmier­ci Mat­ki Zba­wi­cie­la do Jero­zo­li­my przy­by­li Apo­sto­ło­wie – z wyjąt­kiem Toma­sza, któ­ry zno­wu nie zdą­żył na czas, podob­nie jak w dniu Jezu­so­we­go zmar­twych­wsta­nia. Po dłuż­szej roz­mo­wie i modli­twie z Apo­sto­ła­mi, Mary­ja poło­ży­ła się w nie­dzie­lę na swo­im łożu. A kie­dy nade­szła godzi­na trze­cia (czy­li nasza godz. 9.00 rano) zstą­pił Chry­stus wraz z Micha­łem i Gabrie­lem oraz mnó­stwem anio­łów. (…) We Wnie­bo­wzię­ciu Maryi podzi­wia­my chwa­łę, do jakiej zosta­ła powo­ła­na Mary­ja, któ­ra prze­szła przed nami ducho­wą dro­gę, na któ­rą my weszli­śmy poprzez Chrzest, wią­żąc nasze życie z Chry­stu­sem. Na tej dro­dze Apo­stoł Paweł daje nam oso­bi­stą radę: „Jak odda­wa­li­ście człon­ki wasze na służ­bę nie­czy­sto­ści i nie­pra­wo­ści, tak teraz wydaj­cie człon­ki wasze na służ­bę spra­wie­dli­wo­ści, dla uświę­ce­nia” (Rz 6,19). W prak­ty­ce zna­czy to: uży­waj­my naszych rąk, nóg i języ­ka do czy­nie­nia dobra, a nie zła. Niech nasze lęki, uczu­cia i pożą­da­nia prze­ni­ka zawie­rze­nie Bogu i miłość bliź­nie­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Uro­czy­sto­ści Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Mora­sko, 15 VIII 2018 r.