Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (34)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Począ­tek wrze­śnia łączy się ze wspo­mnie­niem napa­du Nie­miec hitle­row­skich na Pol­skę. Dla dzie­ci, mło­dzie­ży i więk­szo­ści rodzin pierw­sze dni wrze­śnia wią­żą się z począt­kiem roku szkol­ne­go. Te prze­ży­cia są szcze­gól­nie inten­syw­ne, gdy dziec­ko idzie do pierw­szej kla­sy, gdy mło­dy czło­wiek roz­po­czy­na naukę w nowej szko­le, czy też gdy ktoś ma per­spek­ty­wę zda­wa­nia matu­ry za dzie­sięć mie­się­cy. Bóg daje nam swo­je sło­wo: na nie­dzie­le i na cały rok szkol­ny, któ­ry jest zara­zem rokiem kate­che­tycz­nym. Czas mija, wszyst­ko na świe­cie dozna­je zmia­ny. Wie­lu sądzi, że zmie­nia­ją się zasa­dy moral­ne; to, co w prze­szło­ści było war­to­ścio­we, dobre, naj­lep­sze, dziś takim nie jest. To, co uzna­wa­no za grzesz­ne, złe, szko­dli­we, obec­nie jest powszech­nie przyj­mo­wa­ne, uwa­ża­ne za dopusz­czal­ne. „Każ­de dobro… otrzy­mu­je­my… od Ojca świa­teł, u któ­re­go nie ma prze­mia­ny ani cie­nia zmien­no­ści” (Jk 1,17) – poucza nas św. Jakub Apo­stoł. „A przyj­mij­cie w duchu łagod­ność zaszcze­pio­ne w was sło­wo, któ­re ma moc zba­wić dusze wasze. Wpro­wa­dzaj­cie zaś sło­wo w czyn” (Jk 1,21– 2). Apo­stoł ostrze­ga, że kto tyl­ko słu­cha, a nie wypeł­nia, oszu­ku­je same­go sie­bie. Pan Jezus zwra­ca się nie tyl­ko do fary­ze­uszów, ale mówi dziś do nas wszyst­kich: „Ten lud czci mnie war­ga­mi… Uchy­li­li­ście przy­ka­za­nie Boże, a trzy­ma­cie się ludz­kiej tra­dy­cji” (Mk 7,6–8).
Do rachun­ku sumie­nia, indy­wi­du­al­ne­go i rodzin­ne­go, włącz­my sło­wa Pana Jezu­sa: „Z ser­ca ludz­kie­go pocho­dzą złe myśli, nie­rząd, kra­dzie­że, zabój­stwa, cudzo­łó­stwa, chci­wość, prze­wrot­ność, pod­stęp, wyuz­da­nie, zazdrość, obe­lgi, pycha, głu­po­ta…” (Mk 7,21–22). „Jeże­li oso­ba, któ­ra kocha, może uczy­nić dobro dla dru­gie­go… to tym samym odda­je chwa­łę Bogu” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 110).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Zro­bię sobie rachu­nek sumie­nia w opar­ciu o Mk 7,23. Czy uda mi się nakło­nić kogoś w rodzi­nie lub całą rodzi­nę do takie­go rachun­ku sumie­nia?