Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WYBRAŁ KLASZTOR I SUROWĄ REGUŁĘ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Po ośmiu wie­kach z naj­więk­szą czcią wpa­tru­je­my się w przy­kład życia bł. Win­cen­te­go Kadłub­ka i podzi­wia­my jego mądrość, któ­rą zdo­by­wał modli­twą i pra­cą. (…) Pada­jąc w Jędrze­jo­wie na twarz i pro­sząc o przy­ję­cie do bra­ci cyster­sów, przy­no­sił ze sobą cały cię­żar nie­ła­twe­go doświad­cze­nia, co zna­czy słu­żyć Kościo­ło­wi, słu­żyć Ojczyź­nie w oso­bach ksią­żąt, Kazi­mie­rza Spra­wie­dli­we­go i Lesz­ka Bia­łe­go. Ota­cza­ła go sła­wa uczo­ne­go, łączo­na ze służ­bą Kościo­ło­wi. Jego naj­więk­sze dzie­ło – „Kro­ni­ki Pola­ków” – pisa­ne jest w for­mie dia­lo­gu, dosko­na­łą łaci­ną. Sła­wa, jaką się cie­szył, zawie­ra się w sfor­mu­ło­wa­niu „pierw­szy histo­ryk”. Wśród jego zasług war­to wymie­nić tak­że dzie­ło odno­wy Kościo­ła na tere­nach ówcze­snej Pol­ski, wdra­ża­nie posta­no­wień Sobo­ru Late­rań­skie­go IV, tro­skę o kult Eucha­ry­stii. Bł. Win­cen­ty wybrał klasz­tor i suro­wą regu­łę mni­chów cyster­skich, by pośród modli­twy i ofia­ry z sie­bie budo­wać dalej Kró­le­stwo Boże i nie zatra­cić z pola widze­nia tego, co mu leża­ło na ser­cu – dobra Ojczy­zny. W „Kro­ni­ce Pola­ków” wykła­dał poglą­dy, któ­re sta­no­wią kościec i krę­go­słup nasze­go pol­skie­go patrze­nia, czym jest Ojczy­zna i jakie miej­sce zaj­mu­ją w niej oby­wa­te­le.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w jędrze­jow­skim archio­pac­twie cyster­sów z oka­zji uro­czy­sto­ści jubi­le­uszo­wych 800-lecia przy­by­cia do mia­sta bł. Win­cen­te­go Kadłub­ka, 26 VIII 2018 r.