Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DZIĘKCZYNIENIE ZA CHLEB WIECZNY

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Dzi­siej­sze świę­to zachę­ca nas (…) do wdzięcz­no­ści za oso­bę Jezu­sa, któ­ry sam sie­bie nazy­wa „chle­bem”. „Ja jestem chle­bem żywym, któ­ry zstą­pił z nie­ba”. „Chle­bem, któ­ry Ja dam, jest moje Cia­ło, wyda­ne za życie świa­ta”. „Kto spo­ży­wa moje Cia­ło i pije moją Krew, ma życie wiecz­ne, a Ja go wskrze­szę w dniu osta­tecz­nym”. Dla czło­wie­ka wie­rzą­ce­go te sło­wa są zapro­sze­niem na Ucztę Eucha­ry­stycz­ną, jako miej­sce naj­peł­niej­sze­go zjed­no­cze­nia z Jezu­sem. (…) Co jest potrzeb­ne, aby nasz udział w Eucha­ry­stii był rze­czy­wi­ście owoc­nym spo­tka­niem z Jezu­sem, któ­ry chce być dla
nas Chle­bem życia wiecz­ne­go? Po pierw­sze, potrze­bu­je­my wia­ry w to, aby w odro­bi­nie prza­śne­go chle­ba i wina dostrzec ukrzy­żo­wa­ne­go i uwiel­bio­ne­go Pana. Temu wysił­ko­wi wia­ry towa­rzy­szy bło­go­sła­wień­stwo Chry­stu­sa: bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy nie widzie­li, a uwie­rzy­li (J 20,29). Dru­gim warun­kiem owoc­ne­go prze­ży­wa­nia Eucha­ry­stii jest miłość. Jezus przy­niósł na świat miłość bez mia­ry i pra­gnie odpo­wie­dzi miło­ści od tych, któ­rzy w Nie­go wie­rzą. Aby Go przyj­mo­wać i czcić, trze­ba Go miło­wać całym ser­cem, całym umy­słem i całą duszą.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Powia­to­we­go Świę­ta Plo­nów,
Radze­wo, 19 VIII 2018 r.