Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 29 sierp­nia br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
W ostat­ni week­end odby­łem podróż do Irlan­dii, aby wziąć udział w Świa­to­wym Spo­tka­niu Rodzin. (…) Wie­lu mał­żon­ków, rodzi­ców i dzie­ci zgro­ma­dzo­nych w Dubli­nie, z całą róż­no­rod­no­ścią ich języ­ków, kul­tur i doświad­czeń, było wymow­nym zna­kiem pięk­na marze­nia Boga dla całej rodzi­ny ludz­kiej. A my wie­my, że marze­niem Boga jest jed­ność, har­mo­nia i pokój, będą­ce owo­cem wier­no­ści, prze­ba­cze­nia i pojed­na­nia, któ­re dał nam w Chry­stu­sie. W tajem­ni­cy swo­jej miło­ści wzy­wa On rodzi­ny do udzia­łu w tym marze­niu i uczy­nie­nia z całe­go świa­ta domu, w któ­rym nikt nie był­by sam, nie­chcia­ny lub wyklu­czo­ny. (…) Praw­dzi­wy­mi punk­ta­mi świetl­ny­mi tych dni były świa­dec­twa miło­ści mał­żeń­skiej, skła­da­ne przez pary w każ­dym wie­ku. Ich opo­wie­ści przy­po­mnia­ły nam, że miłość mał­żeń­ska jest szcze­gól­nym darem Boga, któ­ry nale­ży pie­lę­gno­wać każ­de­go dnia w [pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Witam ser­decz­nie piel­grzy­mów pol­skich. Bar­dzo dzię­ku­ję
za wasze modli­twy w cza­sie mojej podró­ży apo­stol­skiej do Irlan­dii.
Dzi­siaj szcze­gól­nie pozdra­wiam Sto­wa­rzy­sze­nie Comu­ni­tà
Regi­na del­la Pace z Rado­mia i Ojców Fran­cisz­ka­nów
z Nie­po­ka­la­no­wa. Na ich proś­bę pobło­go­sła­wi­łem przed audien­cją
Ołtarz Ado­ra­cji Eucha­ry­stii, nazwa­ny „Gwiaz­dą Nie­po­ka­la­nej”.
Zosta­nie on umiesz­czo­ny w Sank­tu­arium w Nie­po­ka­la­no­wie,
któ­re sta­je się ósmym Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum
Modli­twy o Pokój. Ado­ru­jąc Chry­stu­sa, zgod­nie z ducho­wym
pra­gnie­niem św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go, wypra­szaj­cie pokój
dla waszych rodzin, Ojczy­zny, Euro­py i całe­go świa­ta. Wam
i waszym bli­skim z ser­ca bło­go­sła­wię.
[/pullquote]„Kościele domo­wym”, jakim jest rodzi­na. Jak­że bar­dzo świat potrze­bu­je rewo­lu­cji miło­ści, czu­ło­ści, któ­ra oca­li­ła­by nas od obec­nej kul­tu­ry tym­cza­so­wo­ści! I ta rewo­lu­cja – jak wie­my – zaczy­na się w ser­cu rodzi­ny. (…) Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym mojej wizy­ty było oczy­wi­ście wspa­nia­łe świę­to z rodzi­na­mi, w sobo­tę wie­czo­rem, na dubliń­skim sta­dio­nie, po któ­rym nastą­pi­ła w nie­dzie­lę uro­czy­sta Msza św. w Pho­enix Park. Pod­czas czu­wa­nia wysłu­cha­li­śmy bar­dzo wzru­sza­ją­cych świa­dectw rodzin, któ­re ucier­pia­ły z powo­du wojen, rodzin odno­wio­nych przez prze­ba­cze­nie, rodzin, któ­re miłość oca­li­ła od spi­ra­li uza­leż­nie­nia (…) Przy­po­mnia­ły nam przede wszyst­kim o zna­cze­niu komu­ni­ka­cji mię­dzy poko­le­nia­mi i szcze­gól­nej roli dziad­ków w umoc­nie­niu wię­zów rodzin­nych i prze­ka­zy­wa­niu skar­bów wia­ry. (…) Moja wizy­ta w Irlan­dii, oprócz wiel­kiej rado­ści, musia­ła rów­nież pod­jąć odpo­wie­dzial­ność za ból i gorycz, ze wzglę­du na wiel­kie cier­pie­nia spo­wo­do­wa­ne w tym kra­ju przez nad­uży­cia wobec mało­let­nich, rów­nież przez człon­ków Kościo­ła, któ­rym powie­rzo­no tro­skę o nich i ochro­nę, oraz fakt, że wła­dze kościel­ne nie były w sta­nie odpo­wied­nio pora­dzić sobie z tymi prze­stęp­stwa­mi. (…) Kil­ka­krot­nie pro­si­łem Pana o prze­ba­cze­nie za grze­chy oraz spo­wo­do­wa­ne przez nie zgor­sze­nie i zdra­dę. (…) W Irlan­dii jest wia­ra, są ludzie wia­ry. Ta wia­ra posia­da wspa­nia­łe korze­nie. Ale czy wie­cie, że jest tam nie­wie­le powo­łań do kapłań­stwa? Jak to moż­li­we, że ta wia­ra nie potra­fi rodzić powo­łań? Z powo­du skan­da­li i wiel­kich pro­ble­mów. Musi­my się modlić, aby Pan posłał świę­tych kapła­nów w Irlan­dii, posłał nowe powo­ła­nia. (…) Naj­bliż­sze Świa­to­we Spo­tka­nie Rodzin odbę­dzie się tutaj, w Rzy­mie w 2021 roku. Przy­go­tuj­cie się! Powierz­my je wszyst­kie
miłu­ją­cej opie­ce Świę­tej Rodzi­ny Jezu­sa, Maryi i Józe­fa, aby w ich domach, para­fiach i wspól­no­tach mogły być napraw­dę „rado­ścią dla świa­ta”.