Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (36)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus najpierw zapytał: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” (Mk 8,27). Gdy Apostołowie odpowiedzieli, że opinie są różne – jedni twierdzą: to Jan Chrzciciel, inni – to Eliasz lub jeden z proroków – wtedy Pan Jezus zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mk 8,29). Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjaszem” (Mk 8,29). Po tym wyznaniu Piotra, Pan Jezus zapowiedział swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Piotr zaczął Go wtedy upominać. Ten, który wyznał wiarę w godność i posłannictwo Chrystusa, nie mógł zrozumieć, że będzie On cierpiał i zostanie zabity. Pan Jezus go upomniał w ostrych słowach: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mk 8,33). Pan Jezus skierował do Piotra słowa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8,34). Nie wystarczy mówić: „Jestem wierzący”, „wierzę w Chrystusa, Syna Bożego”. Trzeba przyjąć Chrystusa z Jego krzyżem i obietnicą zmartwychwstania. Przyjęcie Chrystusa przez wiarę i miłość domaga się przyjęcia Jego przykładu i Jego nauki o krzyżu, wyrzeczeniu i samozaparciu. Obecnie propaguje się styl życia, szczególnie w odniesieniu do małżeństwa, miłości, seksualności, płodności, który głosi przyjemność, odrzucenie wysiłku, rezygnacji dla dobra duchowego, dla ratowania trwałości i świętości małżeństwa. Współczesność chce uszczęśliwić człowieka, grupy ludzi, wprost całą ludzkość, proponując uleganie popędom, egoizmowi, odrzucając Jezusową „wąską i stromą drogę”. Św. Jakub pisze: „Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,17). Środki przekazu, które wypełniają nasze życie, są wielkim dobrodziejstwem i wielkim niebezpieczeństwem. Zdobycze techniki pomagają człowiekowi w pełnieniu jego zadań, są pomocą w kontaktach ludzi między sobą, ale jesteśmy świadkami, szczególnie w rodzinie, jak środki komunikacji czynią człowieka samotnym, a często uzależnionym. „Małżeństwo jest darem od Boga. Jednocześnie… duży nacisk jest kładziony na dbałość o ten dar Boży” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 61).
Propozycja refleksji
Porozmawiamy w rodzinie, ile czasu poświęcamy telewizji. Jakie zagrożenia uderzają w naszą rodzinę z tego powodu, że nie umiemy wybierać i rezygnować?