Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DO NASZEJ MATKIKRÓLOWEJ POLSKI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Pol­ska zie­mia sta­je się bowiem – jak pisze kar­dy­nał Woj­ty­ła – Ojczy­zną. Zna­czy to naj­pierw, że jest ona Bożą ojco­wi­zną, czy­li darem same­go Boga, prze­ka­za­nym Jego dzie­ciom. Z kolei tak roz­po­zna­na ojco­wi­zna – wła­śnie jako Boży dar – sta­je się prze­strze­nią, w któ­rej poczy­na się i z któ­rej rodzi „dom Ojca”, czy­li Ojczy­zna Nie­bie­ska, o czym mówi chrze­ści­jań­ska wia­ra. Do niej to z nadzie­ją i miło­ścią zdą­ża­my. To ona jest osta­tecz­nym celem naszych naj­więk­szych i naj­święt­szych pra­gnień. Jest pożą­da­nym przez nas wszyst­kich „nowym ist­nie­niem”. Chrze­ści­jań­ska wia­ra pozwa­la odkryć zie­mię jako ojco­wi­znę i dar, któ­ry otwie­ra czło­wie­ka na trud wia­ry i oso­bi­stych doko­nań, a tak­że pozwa­la patrzeć na zie­mię jak na wiel­kie oso­bi­ste zada­nie. Zie­mi nie moż­na trak­to­wać jak swo­jej wła­sno­ści. Nale­ży
wejść w jej tajem­ni­cę. Z podzi­wu i miło­ści do zie­mi musi pły­nąć wdzięcz­ność wobec niej samej, wobec tych, któ­rzy się o nią trosz­czą, a tak­że wobec Boga (…) Dro­dzy rol­ni­cy! Przy­by­wa­cie dzi­siaj, do naszej Mat­ki i Kró­lo­wej Pol­ski, jako ludzie wie­rzą­cy, iż wszel­kie dobro od Boga pocho­dzi i ku Nie­mu pro­wa­dzi (…) Przy­by­wa­cie zatem jako patrio­ci, któ­rzy jak nikt inny czu­ją smak Ojczy­zny, będą­cej wspól­nym domem nas – Pola­ków.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Rol­ni­ków na Jasną Górę, 2 IX 2018 r.