Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZGODA NA ABORCJĘ – TO ELEMENT IDEOLOGII NAZISTOWSKIEJ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Myśląc o naro­dze­niu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, war­to też doma­gać się usu­nię­cia z pol­skie­go pra­wa kwe­stii abor­cji euge­nicz­nej, czy­li pra­wa do zabi­ja­nia – z powo­du uszko­dze­nia pło­du – jesz­cze nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Praw­na zgo­da na zabi­ja­nie tych dzie­ci jest relik­tem daw­nych teo­rii euge­nicz­nych, czy­li nauk dążą­cych do dosko­na­le­nia ludz­kiej rasy; teo­rie te sta­no­wi­ły istot­ny skład­nik ide­olo­gii nazi­stow­skiej. W związ­ku ze złą sła­wą euge­ni­ki, daw­ne insty­tu­ty euge­nicz­ne otrzy­ma­ły po woj­nie nazwę insty­tu­tów gene­tycz­nych, a cel ich badań nazy­wa się dzi­siaj „zdro­wiem repro­duk­cyj­nym”. W kon­sty­tu­cji pol­skiej każ­de­mu czło­wie­ko­wi przy­słu­gu­je praw­na ochro­na życia, któ­re jest fun­da­men­tal­nym dobrem czło­wie­ka. Sko­ro zaś pod­sta­wo­wym kry­te­rium oce­ny pozio­mu cywi­li­za­cji jest kry­te­rium kon­sty­tu­cyj­nych gwa­ran­cji ochro­ny życia ludz­kie­go, odbie­ra­nie takie­go pra­wa dzie­ciom cho­rym nie przy­no­si chlu­by III Rze­czy­po­spo­li­tej. Abor­cja euge­nicz­na nie tyl­ko godzi w war­tość ludz­kie­go życia, ale jest już ana­chro­ni­zmem z punk­tu widze­nia współ­cze­snej nauki. Jeśli dziec­ko przy­cho­dzi na świat w nie­chcia­nych oko­licz­no­ściach, to rodzi­ce lub inni człon­ko­wie rodzi­ny powin­ni uczy­nić wszyst­ko, co w ich mocy, aby je przy­jąć jako dar Boga i pod­jąć odpo­wie­dzial­ność, aby je przy­jąć z otwar­to­ścią i miło­ścią.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na zakoń­cze­nie wiel­kie­go odpu­stu w sank­tu­arium Naro­dze­nia NMP w Tul­cach, 2 IX 2018 r.