Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MATKA KOŚCIOŁA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Józef na sło­wo anio­ła przy­jął do sie­bie Mary­ję w sta­nie bło­go­sła­wio­nym. Oka­zał posłu­szeń­stwo woli Boga, choć była nie­zwy­kle trud­na do poję­cia. Tak zaczę­ły się dopeł­niać dro­gi ich wia­ry. Maryi, któ­ra uwie­rzy­ła, że może począć mocą Ducha Świę­te­go, nie zna­jąc męża, i wia­ra Józe­fa, że to dziec­ko, któ­re już w łonie Maryi jest, rze­czy­wi­ście zba­wi Boży lud od jego grze­chów (…) Sta­ła się Mat­ką Kościo­ła. Sta­ła się Mat­ką, któ­ra razem z Kościo­łem modli­ła się o zstą­pie­nie Ducha Świę­te­go, a potem zapew­ne bło­go­sła­wi­ła Apo­sto­łów, któ­rzy opusz­cza­li kolej­no kró­lew­skie mia­sto Jero­zo­li­mę i szli na cały świat zgod­nie z tym, co pole­cił im Chry­stus (…) Bóg chciał, aby dzie­ło jed­na­nia się ludzi z Bogiem doko­ny­wa­ło się za Jej pośred­nic­twem. Chry­stus mówi to do każ­de­go z nas: „Oto Mat­ka two­ja”. A jeśli Mat­ka, to Ją kochaj. A jeśli Mat­ka, to Jej słu­chaj, nawet jeśli Jej sło­wa będą wyma­ga­ją­ce i po mat­czy­ne­mu nie­kie­dy suro­we. A jeśli Mat­ka, to zawsze miej pew­ność, że cze­ka na Cie­bie i chce ci pomóc w tych spra­wach, któ­re są dla cie­bie naj­waż­niej­sze – w spra­wach zba­wie­nia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w uro­czy­stość ogło­sze­nia tytu­łu Sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Pani Sanec­kiej Mat­ki Ocze­ki­wa­ne­go Macie­rzyń­stwa w koście­le para­fial­nym w San­ce, 8 IX 2018 r.