Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DIALOGPOJEDNANIE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Dzi­siej­sza rocz­ni­ca to kolej­ne potwier­dze­nie, że to, co w ludz­kich oczach jest trud­ne, a cza­sem nawet nie­moż­li­we, moż­li­we jest dla Boga i dla tych, któ­rzy uważ­nie wsłu­chu­ją się w Jego woła­nie. Moja wdzięcz­na myśl wędru­je w stro­nę wszyst­kich wier­nych i paste­rzy Epar­chii Prze­my­skiej, a póź­niej Archie­par­chii Prze­my­sko- -War­szaw­skiej. Dzię­ku­ję Bogu za świa­dec­two ich wia­ry, za ich wier­ność Chry­stu­so­wi i Ewan­ge­lii, wyra­żo­ną w jed­no­ści z bisku­pem Rzy­mu i potwier­dzo­ną nie­złom­ną posta­wą męstwa pośród prze­śla­do­wań, zwłasz­cza w cza­sie roz­bio­rów, wojen i w okre­sie reżi­mu komu­ni­stycz­ne­go, któ­re­go dzia­ła­nia dopro­wa­dzi­ły do prak­tycz­nej likwi­da­cji grec­ko­ka­to­lic­kich struk­tur kościel­nych w Pol­sce (…) Histo­ria Kościo­ła grec­ko­ka­to­lic­kie­go i rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, to histo­ria nie tyl­ko bra­ci Pola­ków, dwóch róż­nych obrząd­ków, ale to rów­nież histo­ria Pola­ków i Ukra­iń­ców dwóch obrząd­ków. To histo­ria tak pięk­na i bli­ska, jak i bole­sna i trud­na. Skła­dam dzię­ki Bogu za to, że nie­spra­wie­dli­wość i cier­pie­nie nie prze­mo­gły prze­ba­cze­nia i pojed­na­nia (…) Dia­log i pojed­na­nie to nie­ustan­ne wyzwa­nie, któ­re chce­my nie­ustan­nie podej­mo­wać, o czym pra­gnę zapew­nić w imie­niu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na zakoń­cze­nie wiel­kie­go
odpu­stu w sank­tu­arium Naro­dze­nia NMP w Tul­cach, 2 IX 2018 r.