Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (37)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus zapo­wia­dał swo­ją mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie: „Syn Czło­wie­czy będzie wyda­ny w ręce ludzi. Ci Go zabi­ją, lecz zabi­ty po trzech dniach zmar­twych­wsta­nie” (Mk 9,31). W każ­dy pią­tek przy­po­mi­na­my sobie i rodzi­nie, że Pan Jezus dla nasze­go zba­wie­nia umarł i zmar­twych­wstał. Nie­dziel­na Eucha­ry­stia jest prze­ży­wa­niem Śmier­ci, Zmar­twych­wsta­nia i Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Ucznio­wie Pana Jezu­sa sły­sze­li zapo­wiedź męki i cier­pie­nia,
upo­ko­rze­nia i śmier­ci a rów­no­cze­śnie: „w dro­dze bowiem posprze­cza­li się mię­dzy sobą o to, kto z nich jest naj­więk­szy (Mk 9, 34). Pan Jezus wziął dziec­ko i rzekł: „Kto przyj­mu­je jed­no z tych dzie­ci w imię moje, Mnie przyj­mu­je (Mk 9,37).
Przy­jąć dziec­ko, to przy­jąć same­go Jezu­sa. Przy­jąć ser­cem przez mat­kę i ojca, tak­że wte­dy, gdy nie było pla­no­wa­ne, gdy jest uza­sad­nio­na oba­wa, że uro­dzi się nie­peł­no­spraw­ne. W takich sytu­acjach ocze­ki­wa­nie wyma­ga wiel­kiej ufno­ści, gorą­cej modli­twy i peł­nej życz­li­wo­ści pomo­cy, przed uro­dze­niem i po uro­dze­niu. Pomo­cy rodzi­ny, oto­cze­nia, pomo­cy mate­rial­nej, pomo­cy sta­łej, spon­ta­nicz­nej i zor­ga­ni­zo­wa­nej przez wspól­no­ty i para­fie. Kto przyj­mu­je dziec­ko, przyj­mu­je Pana Jezu­sa, a kto odrzu­ca, kto ska­zu­je na śmierć dziec­ko u samych począt­ków
życia, ten odrzu­ca Jezu­sa. Modli­twa, indy­wi­du­al­na i wspól­no­to­wa otwie­ra rodzi­nę na Bożą mądrość: „Mądrość zaś zstę­pu­ją­ca z góry jest przede wszyst­kim czy­sta … skłon­na do zgo­dy… peł­na miło­sier­dzia … wol­na od … obłu­dy. (Jk 3,17). Moc­ne jest upo­mnie­nie: „Pro­wa­dzi­cie wal­ki i kłót­nie … gdyż się nie modli­cie … bo się źle modli­cie, sta­ra­jąc się jedy­nie o zaspo­ko­je­nie swych żądz”. (Jk 4, 2–3) War­to wra­cać do tych Bożych tek­stów, któ­re sły­szy­my w koście­le. Te tek­sty o pysze i poko­rze, o mądro­ści Bożej i ule­ga­niu złej żądzy i złej modli­twie… „Dziec­ko … nie jest ono czymś należ­nym, ale jest darem” Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 80.
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Prze­czy­tam 3 roz­dział z Listu św. Jaku­ba. Może uda się prze­czy­tać we wspól­no­cie rodzin­nej. Jakie posta­no­wie­nia podej­mie­my?