Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BY NIE ZABRAKŁO NAM NADZIEI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści przed stu laty doko­na­ło się dzię­ki pol­skim rodzi­nom, któ­re mimo prze­śla­do­wań prze­ka­zy­wa­ły to, co naj­cen­niej­sze: wia­rę w Boga, miłość do sie­bie nawza­jem i miłość do Ojczy­zny. Dzię­ku­je­my dziś Panu Bogu za tam­te pol­skie rodzi­ny, za tam­te boha­ter­skie mat­ki. Za Kościół, za duchow­nych zakon­nych, die­ce­zjal­nych, któ­rzy sta­no­wi­li ogrom­ne wspar­cie dla Pola­ków, by trwać przy Bogu i przy Ojczyź­nie. Jed­no­cze­śnie pro­si­my dzi­siaj za sie­bie, wie­dząc jakie są dzi­siej­sze zagro­że­nia skie­ro­wa­ne prze­ciw insty­tu­cji mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Jak bar­dzo pod­wa­ża­ny jest fun­da­ment mał­żeń­stwa i rodzi­ny, któ­rym jest sam Bóg. Wiel­kie zada­nia sto­ją dzi­siaj przed pol­ski­mi rodzi­na­mi. Oca­le­nie wła­snej trwa­ło­ści. Oca­le­nie fun­da­men­tu, na któ­rym wzno­si się każ­de mał­żeń­stwo i każ­da rodzi­na, i cią­głe bła­ga­nie do Pana Boga, by dał siły do zma­ga­nia. By wspo­ma­gał w dźwi­ga­niu codzien­nych krzy­ży. Aby nie zabra­kło nam wszyst­kim nadziei w dobrą przy­szłość naszej Ojczy­zny i Kościo­ła w naszej Ojczyź­nie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w trak­cie XXVI Piel­grzym­ki Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, 16 IX 2018 r.