Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

KRZYŻ TO NIESKOŃCZONA NADZIEJA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Krzyż jest zatem czymś o wie­le więk­szym i bar­dziej tajem­ni­czym, niż się w pierw­szej chwi­li wyda­je. Rze­czy­wi­ście jest narzę­dziem zada­wa­nia tor­tur, cier­pie­nia i poraż­ki, ale jed­no­cze­śnie wyra­ża cał­ko­wi­tą prze­mia­nę i osta­tecz­ne odwró­ce­nie tego zła – to wła­śnie czy­ni go naj­bar­dziej prze­ko­nu­ją­cym sym­bo­lem nadziei, jaki świat kie­dy­kol­wiek widział. Prze­ma­wia on do wszyst­kich, któ­rzy cier­pią: prze­śla­do­wa­nych, cho­rych, ubo­gich, zepchnię­tych na mar­gi­nes spo­łecz­ny, ofiar prze­mo­cy, i daje im nadzie­ję, że Bóg może ich cier­pie­nie prze­mie­nić w radość, osa­mot­nie­nie – w poczu­cie ducho­wej bli­sko­ści, a śmierć – w życie. Krzyż daje upa­dłe­mu świa­tu nie­skoń­czo­ną nadzie­ję (…) Krzyż nie jest tyl­ko pry­wat­nym sym­bo­lem poboż­no­ści, nie jest tyl­ko ozna­ką przy­na­leż­no­ści do pew­nej gru­py spo­łecz­nej. On mówi o nadziei, mówi o miło­ści, mówi o Bogu, któ­ry wyno­si pokor­nych, daje siłę sła­bym, pozwa­la poko­ny­wać podzia­ły i zwy­cię­żać nie­na­wiść miło­ścią. Świat bez Krzy­ża był­by świa­tem bez nadziei, świa­tem, w któ­rym sła­by nadal był­by wyko­rzy­sty­wa­ny, a ostat­nie sło­wo nale­ża­ło­by do ludz­kiej chci­wo­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na zakoń­cze­nie Zebra­nia Ple­nar­ne­go Bisku­pów Euro­py w Archi­ka­te­drze Poznań­skiej, 16 IX 2018 r.