Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (38)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Naucza­nie Pana Jezu­sa o kub­ku, zgor­sze­niu i rady­kal­nym odci­na­niu się od źró­dła grze­chu odno­si się do każ­de­go z Jego uczniów. Odnie­śmy tę naukę do mał­żeń­stwa i rodzi­ny. „Kto wam poda kubek wody do picia, dla­te­go, że nale­ży­cie do Chry­stu­sa… nie utra­ci swo­jej nagro­dy” ((Mk 9,41). Życie mał­żeń­skie, życie każ­de­go z nas skła­da się zazwy­czaj z drob­nych, codzien­nych spraw, z codzien­nych słów, czy­nów, małych rado­ści i drob­nych przy­kro­ści, z prze­mi­ja­ją­cych zde­ner­wo­wań. Pan Jezus zwra­ca uwa­gę na to, że te drob­ne spra­wy, ów kubek wody, są waż­ne dla two­rze­nia wspól­no­ty i umac­nia­nia miło­ści. Waż­ny jest też motyw czy­nu, słów, decy­zji. Nie zawsze o tym myśli­my w cią­gu dnia, ale może­my rano przy modli­twie, lub w nie­dzie­lę, wszyst­ko ofia­ro­wać Bogu na Jego chwa­łę. „Kto by się stał powo­dem grze­chu dla jed­ne­go z tych małych, któ­rzy wie­rzą, temu było­by lepiej uwią­zać kamień młyń­ski u szyi i wrzu­cić go w morze” (Mk 9,42). W moc­nych sło­wach Pan Jezus ostrze­ga przed zgor­sze­niem. Czym jest zgor­sze­nie, o któ­rym dziś wie­lu mówi: „ja się już niczym nie gor­szę”? Zgor­sze­nie jest wte­dy, gdy ja uspra­wie­dli­wiam swój grzech tym, że inni grze­szą. Wiel­ka jest odpo­wie­dzial­ność rodzi­ców za zgor­sze­nie swo­ich dzie­ci: zdra­da ojca, mat­ki, kłam­stwo męża, żony, co widzą dzie­ci, kłót­nie, poni­ża­nie się rodzi­ców wobec dzie­ci, nad­uży­wa­nie alko­ho­lu… Czę­sto dziś ludzie powta­rza­ją, szcze­gól­nie gdy żyją bez ślu­bu sakra­men­tal­ne­go: „to nasza pry­wat­na spra­wa, takich jak my jest wie­lu”. Pan Jezus wzy­wa swo­ich uczniów, by nie tyl­ko odrzu­ci­li grzech, ale i źró­dło grze­chu: ode­tnij rękę, nogę, wyłup oko… „Lepiej jest… ułom­nym wejść do życia wiecz­ne­go, niż z dwie­ma ręka­mi pójść do pie­kła” (Mk 9,43). „Źle prze­ży­te wła­sne dzie­ciń­stwo i mło­dość są wylę­gar­nią kry­zy­sów oso­bi­stych, któ­re w koń­cu mają wpływ na mał­żeń­stwo” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „ O miło­ści w rodzi­nie”, p. 239).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Co mogę uczy­nić, by w mojej rodzi­nie Jezu­so­we naucza­nie o kub­ku, zgor­sze­niu, ucię­ciu ręki było przy­ję­te z poko­rą?