Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

BOGACTWO EWANGELII ŚW. JANA (64)

LOGIKA BOSKALUDZKA

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Roz­mo­wa Jezu­sa z Żyda­mi na temat Boga jako Ojca wzy­wa do zasta­no­wie­nia, w jakiej mie­rze jeste­śmy więź­nia­mi ludz­kiej logi­ki, a w jakiej nasze ser­ce, zdol­ne do miło­ści, jest otwar­te na Boską logi­kę. Świat Ewan­ge­lii jest zdu­mie­wa­ją­cą har­mo­nią logi­ki ludz­kiej z logi­ką Boską. Zwo­len­ni­cy tyl­ko ludz­kiej logi­ki nie mają dostę­pu do bogac­twa Ewan­ge­lii i naj­chęt­niej zali­cza­ją wie­rzą­cych do psy­chicz­nie cho­rych. Jezu­sa też zali­cza­li do nich, nawet Jego Mat­ce o tym powie­dzie­li (por. Mk 3,21). Jeste­śmy świad­ka­mi bar­dzo ostre­go spo­ru o ist­nie­nie Boskiej logi­ki. Dla współ­cze­sne­go świa­ta ist­nie­je tyl­ko logi­ka ludz­ka. To znak, że ci, któ­rzy się przy tym upie­ra­ją, ubó­stwia­ją swo­ją ludz­ką logi­kę jako jedy­ną. Dla całe­go obra­zu nale­ża­ło­by jesz­cze przy­po­mnieć o logi­ce księ­cia tego świa­ta, któ­ra jest sto razy bli­żej logi­ki ludz­kiej i nie­ustan­nie dowo­dzi, że logi­ka Boska nie ist­nie­je. Jest to wyjąt­ko­wo waż­ny temat dla wszyst­kich, któ­ry chcą wejść w logi­kę Boską. Jezus nie­ustan­nie do tego pod­pro­wa­dzał. A oto zno­wu innym razem rzekł do nich: „Ja odcho­dzę, a wy będzie­cie Mnie szu­kać
i w grze­chu swo­im pomrze­cie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie może­cie”. Rze­kli więc do Nie­go Żydzi: „Czyż­by miał sam sie­bie zabić, sko­ro powia­da: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie może­cie?”. A On rzekł do nich: „Wy jeste­ście z nisko­ści, a Ja jestem z wyso­ka. Wy jeste­ście z tego świa­ta, Ja nie jestem z tego świa­ta. Powie­dzia­łem wam, że pomrze­cie w grze­chach swo­ich. Tak, jeże­li nie uwie­rzy­cie, że JA JESTEM, pomrze­cie w grze­chach swo­ich” (J 8,21– 4). Jezus odsła­nia­jąc Boską logi­kę mówi jasno, że jest Bogiem. Wyraź­nie posłu­gu­je się imie­niem Boga, jakie zosta­ło obja­wio­ne Moj­że­szo­wi – JA JESTEM. Odsła­nia też swój rodo­wód. Boska logi­ka opar­ta jest na ist­nie­niu dwu świa­tów. Ten nasz – w jakim żyje­my – i ten z wyso­ka, któ­rym jest życie same­go Boga. Warun­kiem wyj­ścia ze świa­ta niż­szo­ści jest wia­ra w Jezu­sa jako Boga; kto nie uwie­rzy, zosta­je w świe­cie niż­szo­ści. Syn Boga stał się czło­wie­kiem, aby nas zapro­sić i wpro­wa­dzić w swój Boski świat. Wia­ra w Nie­go jest wej­ściem w świat Boskiej logi­ki. Dys­ku­tu­ją­cy z Jezu­sem wciąż wra­ca­ją do pyta­nia, kim On jest? Powie­dzie­li do Nie­go: „Kim­że Ty jesteś?”. Odpo­wie­dział im Jezus: „Przede wszyst­kim po cóż jesz­cze do was mówię? Wie­le mam o was do powie­dze­nia i do sądze­nia. Ale Ten, któ­ry Mnie posłał jest praw­dzi­wy, a Ja mówię wobec świa­ta to, co usły­sza­łem od Nie­go”. A oni nie poję­li, że im mówił o Ojcu (J 8,25–27). Jezus odwo­łu­je się do wie­dzy Boskiej, jaką posia­da: Wie­le mam o was do powie­dze­nia i do sądze­nia. W ten spo­sób zapo­wia­da swe powtór­ne przyj­ście, któ­re będzie godzi­ną praw­dy o każ­dym czło­wie­ku. Wte­dy ta praw­da zosta­nie przez Jezu­sa obja­wio­na, a jej pozna­nie będzie godzi­ną sądu. Każ­dy widząc praw­dę o sobie wyda na sie­bie wyrok. Taki będzie cel dru­gie­go przyj­ścia Syna Boże­go na zie­mię. Zosta­ło to zapo­wie­dzia­ne przez Nie­go, kie­dy nauczał na zie­mi, a dopo­wie­dzia­ne przez św. Jana w Apo­ka­lip­sie. Kto żyje Boską logi­ką, cze­ka na powtór­ne przyj­ście Pana.