Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

SZCZĘŚCIE RODZINNE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Waż­ne jest wciąż powra­ca­nie do chrze­ści­jań­skie­go spoj­rze­nia na to czym jest mał­żeń­stwo i rodzi­na. Zwią­zek mał­żeń­ski jest tak intym­ny i ofiar­ny jak spo­sób, w któ­rym Chry­stus patrzy na swój Kościół. Bo On za ten Kościół cier­piał i odda­wał swo­je życie. To ten Kościół umac­niał swo­im sło­wem. To On bło­go­sła­wił związ­ko­wi mał­żeń­skie­mu, któ­ry świę­to­wał swo­je zaist­nie­nie w Kanie Gali­lej­skiej (…) On chce, aby­śmy my, naśla­du­jąc Go, wycho­dzi­li ze sko­ru­py wła­sne­go ego­izmu i słu­ży­li innym. A nie ma wspól­no­ty z jed­nej stro­ny bliż­szej, a z dru­giej będą­cej więk­szą prze­strze­nią dla ogrom­nej ofiar­no­ści i zatro­ska­nia o sie­bie nawza­jem, jak wspól­no­ta mał­żeń­ska. I dla­te­go nigdy nie dość wcho­dzić w tajem­ni­cę chrze­ści­jań­skie­go mał­żeń­stwa i jed­no­ści mał­żeń­skiej (…) Mał­żon­ko­wie jako owoc swo­jej miło­ści przyj­mu­ją każ­de dziec­ko, widząc w nim same­go Chry­stu­sa, któ­ry chce zamiesz­kać mię­dzy nimi i swo­ją miło­ścią ich ubo­ga­cać. Czy otwar­cie się na każ­de dziec­ko jako owoc miło­ści mał­żeń­skiej nie jest otwar­ciem się na Boga Ojca, któ­ry kazał pierw­szym rodzi­com żyć razem, mieć potom­stwo i zalud­niać zie­mię? Czy nie jest to otwar­cie się na Ojcow­ski zamysł w odnie­sie­niu do każ­dej i każ­de­go z nas? (…) Przy­jąć każ­de dziec­ko jako bło­go­sła­wień­stwo i jako wiel­ką nadzie­ję na przy­szłość, któ­ra w przy­pad­ku poszcze­gól­nej rodzi­ny będzie mia­ła swój dal­szy ciąg, mimo koniecz­no­ści prze­mi­ja­nia. Abor­cja jest naj­więk­szym bez­pra­wiem i naj­wyż­szym lek­ce­wa­że­niem tego wszyst­kie­go, do cze­go jako ludzie jeste­śmy powo­ła­ni.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nej w ramach XXXIV Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Mał­żeństw i Rodzin na Jasną Górę, 23 IX 2018 r.