Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POŻĄDANIE POKORY

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Zazdrość jest korze­niem wszel­kie­go zła, źró­dłem klę­ski i pośred­nich występ­ków. Zazdrość nie ma gra­nic – to zło trwa­ją­ce zawsze. Z niej powsta­je nie­na­wiść, uprze­dze­nia, ona zespa­la się z chci­wo­ścią, gar­dzi bojaź­nią Bożą. Przez nią znie­wa­la się miłość bra­ter­ską i nisz­czy pokój Boży, fał­szu­je praw­dę i zry­wa jed­ność. Jedy­nym anti­do­tum na poko­na­nie tego grze­chu jest przy­ję­cie posta­wy dziec­ka. Dla ule­cze­nia tej cho­ro­by Zba­wi­ciel powie­dział: kto jest naj­mniej­szy, ten jest wiel­ki. Jezus poka­zu­je, że bie­da­cy mają być przyj­mo­wa­ni przez tych, któ­rzy chcą być więk­szy­mi dla odda­nia im czci lub też widząc ich złość zachę­ca, aby zacho­wa­li pro­sto­tę dzie­cię­cą bez bez­czel­no­ści, miłość bez zazdro­ści i poboż­ność bez zło­śli­wo­ści. Nie nale­ży szu­kać pierw­szeń­stwa, lecz pożą­dać poko­ry. Jezus naj­pierw upo­mi­na uczniów zwy­czaj­nym naka­zem poko­ry, a następ­nie poucza przy­kła­dem dzie­cię­cej nie­win­no­ści. Pra­gnie­nie zna­cze­nia czę­sto szko­dzi rela­cjom mię­dzy naj­bliż­szy­mi, nisz­czy przy­jaź­nie, wpro­wa­dza nie­po­kój, zawiść i wzbu­dza zazdrość. Przy­czy­ną zła jest nie tyle pra­gnie­nie wiel­ko­ści, ile błęd­ne poj­mo­wa­nie jej praw­dzi­we­go sen­su. Krzyż chwa­li­szew­ski ma wska­zy­wać prze­cho­dzą­cym dro­gę ku górze, dro­gę ku nasze­mu Stwór­cy, któ­ry z miło­ści ofia­ro­wał to, co miał naj­cen­niej­sze­go dla każ­de­go z nas po to, aby­śmy wszy­scy mogli z mar­twych powstać naj­pierw z naszych grze­chów, a następ­nie w cie­le prze­mie­nio­nym.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w koście­le pw. Wszyst­kich Świę­tych, połą­czo­nej z poświę­ce­niem odno­wio­ne­go krzy­ża przy ul. Chwa­li­szew­skiej w Pozna­niu, 23 IX 2018 r.