Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

HABEMUS PAPAM!

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Dzi­siej­sze pierw­sze czy­ta­nie z Księ­gi Liczb wpro­wa­dza nas w tajem­ni­cę ducha pro­roc­twa, któ­ry został prze­ka­za­ny przez Boga Moj­że­szo­wi i sie­dem­dzie­się­ciu star­szym Izra­ela. Duch ten spra­wił, że w imie­niu Pana wobec całe­go ludu zaczę­li oni gło­sić wiel­kie dzie­ła Boże. Jak­że wymow­ne są sło­wa Moj­że­sza, w odnie­sie­niu do tych, któ­rzy z woli Boga wpa­dli w pro­roc­kie unie­sie­nie: „Oby tak cały lud Pana pro­ro­ko­wał, oby mu dał Pan swe­go ducha!” (Lb 11,29). Ten sam Duch ogar­nął tak­że zgro­ma­dze­nie kar­dy­na­łów, któ­rzy na kon­kla­we w Kapli­cy Syk­styń­skiej doko­na­li wybo­ru kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na Sto­li­cę Pio­tro­wą w Rzy­mie. Dzień ten stał się nie­zwy­kle waż­nym momen­tem w naj­now­szej histo­rii Kościo­ła, nasze­go naro­du i całe­go świa­ta. Obec­nie wie­lu komen­ta­to­rów pró­bu­je ana­li­zo­wać pon­ty­fi­kat Jana Paw­ła II poprzez to, co zro­bił, a pomi­ja to, w jaki spo­sób był obec­ny w świe­cie i dla świa­ta. Tym­cza­sem „bycie”, „obec­ność” są sło­wa­mi-klu­cza­mi do zro­zu­mie­nia feno­me­nu tego Papie­ża (…) Nie ule­ga żad­nej wąt­pli­wo­ści: Jan Paweł II był z nami i był dla nas. Był w szczę­ściu i w nie­szczę­ściu, w zdro­wiu i w cho­ro­bie, wresz­cie w umie­ra­niu i samej śmier­ci, któ­ra mocą łaski Chry­stu­sa sta­ła się dla nie­go bra­mą pro­wa­dzą­cą do domu Ojca. Dziś świę­tość Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II jest jego cią­głą obec­no­ścią pośród nas. l

Frag­ment listu z oka­zji obcho­dów 40. rocz­ni­cy wybo­ru ks. kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na papie­ża, odczy­ta­ne­go w kościo­łach Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej w nie­dzie­lę 30 IX 2018 r.