Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POTRZEBA UMOCNIENIA NASZEJ WIARY

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Teraz nasza wia­ra jest wysta­wia­na na cięż­sze pró­by. Wie­lu słab­nie w wie­rze. Nie­któ­rzy osten­ta­cyj­nie odcho­dzą od Kościo­ła. Obser­wu­je­my upa­dek zasad moral­nych. Ota­cza nas atmos­fe­ra nie­czy­sto­ści. W środ­kach prze­ka­zu panu­je niczym nie­skrę­po­wa­na samo­wo­la. Ata­ko­wa­ne są war­to­ści chrze­ści­jań­skie, ludz­kie i rodzin­ne. Wie­lu mło­dych jest pogrą­żo­nych w ducho­wej nie­mo­cy, nie­zdol­nych do podej­mo­wa­nia wią­żą­cych życio­wych decy­zji. Nie chcą albo wręcz boją się wypo­wie­dzieć sło­wa przy­się­gi mał­żeń­skiej – Nie opusz­czę cię aż do śmier­ci. Co trze­cie mał­żeń­stwo w Pol­sce się roz­wo­dzi. Mło­dzi nie potra­fią też czę­sto odpo­wie­dzieć na głos powo­ła­nia kapłań­skie­go czy zakon­ne­go (…) Dla­te­go bar­dzo potrze­bu­je­my umoc­nie­nia naszej wia­ry. Potrze­bu­je­my oso­bi­ste­go odno­wie­nia ducho­we­go, w naszych rodzi­nach, para­fiach, w całej naszej archi­die­ce­zji i Ojczyź­nie (…) Czło­wiek, któ­ry cier­pi z miło­ścią i pod­da­niem się woli Bożej, wie po co żyje, a wła­ści­wie wie, po co cier­pi, bo – wśród tak zno­szo­ne­go cier­pie­nia – sta­le wzra­sta jego miłość ku Bogu, miłość, któ­ra zapew­nia praw­dzi­we szczę­ście. A więc – Wasz krzyż nie może być pusty – nie może być pozba­wio­ny ofia­ry prze­bła­gal­nej. Wasza ofia­ra jest prze­dłu­że­niem Ofia­ry Krzy­żo­wej Pana Jezu­sa. Nie może­my Go zawieść i dla­te­go może­my wytrwać na krzy­żu – jak On – do koń­ca.

List paster­ski do cho­rych, wrę­cza­ny wier­nym pod­czas pierw­szo­piąt­ko­wych odwie­dzin we wszyst­kich para­fiach Archi­die­ce­zji Poznań­skiej, 15 IX 2018 r.