Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

BOGACTWO EWANGELII ŚW. JANA (66)

NIEWOLNIK NIE MA PRAW

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Utożsamienie grzesznika z niewolnikiem pomaga odkryć różnicę między wolnym a niewolnikiem. Jezus w oparciu o ten obraz odsłania jeszcze wspanialszą prawdę, bo mówi o różnicy, jaka istnieje między synem w domu ojca a niewolnikiem. Dla syna dom jest jego własnością, niewolnik nie ma żadnego prawa własności. Ten obraz odsłania tajemnicę grzechu, niewola to pozbawienie praw. Syn Boży przybył na ziemię z domu Ojca, aby nas wybawić z niewoli grzechu i uczynić swoimi braćmi. Chce przez to drogą adopcji, jaką wybrał Ojciec, dać nam wszystko, co On posiada. Z punktu widzenia prawa chce nas uczynić współdziedzicami bogactwa domu swego Ojca. Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca” (J 8,34–38). Dziś niewielu rozumie grozę grzechu. Wielu sądzi, że grzeszenie jest dobrze wykorzystywaną wolnością. Tymczasem świat nieustannie kusi do grzechu, bo ten kto go popełni staje się niewolnikiem księcia tego świata. Trzeba łaski wiary, by być wtajemniczonym w grozę grzechu i wszystkie jego skutki. Kto dobrowolnie wybiera grzech traci prawo do dziedziczenia bogactwa nieba. Doświadczenie tajemnicy grzechu jest wykładnikiem żywej wiary. Ten kto zna grozę grzechu, zna też wielkość świętości, jaką przez grzech traci. Ostra polemika Jezusa z Żydami dotyczyła Boga jako Ojca. Żydzi uznawali za swego ojca Abrahama. Jezus im odsłania jak daleko im do postawy Abrahama. Abraham niewinnego nie zabijał, a oni
chcą zabić. W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”. Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego”. Rzekli do Niego: „Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga” (J 8,39–41). Jezusowi bardzo zależało na tym, by Jego wrogowie odkryli, że są marnymi synami Abrahama, a jeszcze bardziej, żeby powiedzieli, że Bóg jest ich Ojcem. Po takim wyznaniu powinni rozpoznać Jezusa jako
Syna Bożego, ale tak się nie stało. Byli marnymi synami Abrahama, a jeszcze marniejszymi synami Boga Ojca. I Jezus im powiedział: Wy macie diabła za ojca (J 8,44).