Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WALKANIENARODZONE ŻYCIE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Wie­my, że w two­rze­niu się i przy­bli­ża­niu tego nie­zwy­kłe­go zda­rze­nia, jakim było naro­dze­nie się Boże­go Dzie­ciąt­ka, speł­nie­nie szcze­gól­nej obiet­ni­cy o Bogu, któ­ry jest Emma­nu­elem, szcze­gól­ną rolę ode­grał św. Józef. Świę­ty Józef otwar­ty na Bożą praw­dę, zwłasz­cza w trud­nym dla sie­bie momen­cie, kie­dy w spo­sób dla sie­bie nie­zro­zu­mia­ły zoba­czył, że jego uko­cha­na Mary­ja znaj­du­je się już w sta­nie bło­go­sła­wio­nym (…). Mesjań­ska radość z naro­dze­nia Chry­stu­sa jest nie­ustan­nie prze­dłu­ża­na i doświad­cza­na wła­śnie wte­dy, kie­dy rodzi się każ­dy nowy czło­wiek przy­cho­dzą­cy na świat. Przy­cho­dząc na świat i sta­jąc się człon­kiem Kościo­ła mocą Chrztu każ­dy czło­wiek ma otwar­te nowe prze­strze­nie życia, pole­ga­ją­ce na jak­żeż nie­zwy­kłej komu­nii z Trój­cą Prze­naj­święt­szą. Komu­nia z Ojcem, poprzez powo­ła­nie w Synu, za spra­wą Ducha Świę­te­go. Nie jeste­śmy sami, jeste­śmy z Bogiem, bo Bóg jest z nami (…). Pro­blem wal­ki o życie, zma­ga­nie się o to, żeby nasz pol­ski naród był chro­nio­ny pra­wa­mi zabra­nia­ją­cy­mi abor­cji, jest moż­li­wy do roz­wią­za­nia, a nasze naj­święt­sze pra­gnie­nia moż­li­we do osią­gnię­cia, jeże­li doj­dzie do sze­ro­kie­go soju­szu ludzi wie­rzą­cych z tymi, któ­rzy są poza Kościo­łem, ale są ludź­mi pra­we­go sumie­nia, i któ­rzy dosko­na­le wie­dzą, że pią­te przy­ka­za­nie jest fun­da­men­tem życia każ­de­go praw­dzi­wie spra­wie­dli­we­go naro­du i pań­stwa. Wiel­ki sojusz pra­wych sumień to wiel­kie zada­nie, jakie stoi przed nami wszyst­ki­mi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas XI Piel­grzym­ki Spo­łecz­no­ści Aka­de­mic­kiej WSK­SiM do Sank­tu­arium św. Józe­fa w Kali­szu, 4 X 2018 r.